Publicerad: 2011-03-02 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Recept för sjukhusfusioner: Delat ledarskap

[PRESSMEDDELANDE 2011-03-02] Sammanslagningen av Karolinska sjukhuset i Solna och Huddinge universitetssjukhus har studerats ingående i en doktorsavhandling som nyligen presenterades vid Medical Management Centre på Karolinska Institutet. Den i internationell jämförelse omfattande studien om bildandet av Karolinska Universitetssjukhuset belyser en mängd utmaningar och framgångsfaktorer som man tidigare inte känt till. Trots att sjukhusfusioner är en högrisksstrategi som ofta misslyckas, blev delat ledarskap för en ihopslagen klinik ett framgångskoncept.

- Klinikchefen och den biträdande chefen kom överens om att agera som ett operativt team i tandem. De båda cheferna kom från var sitt sjukhus, där den ena hade uppbyggda kontakter och förtroenden i Huddinge och den andra i Solna. När integrationen mellan klinikerna väl var ett faktum kunde den biträdande chefen backa, säger Soki Choi, nybliven medicine doktor med ekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Men Soki Choi upptäckte att det inte bara var denna uppdelning inom det officiella chefskapet, som underlättade det svåra arbetet som präglar en sammanslagning av två kunskapsintensiva organisationer. Det visade sig att den relativt framgångsrika kliniken också hade en inofficiell strategisk ledare, som tillsammans med de operativa cheferna lyckades undvika typiska fallgropar i en sjukhusfusion. Tillsammans fungerade chefslaget som en kritisk länk mellan å ena sidan sjukhusledningens managementlogik och å andra sidan sjukvårdspersonalens professionslogik som den akademiska ledaren företrädde.

- Resultaten visar att det inte var den förväntade spänningen mellan de två sjukhusens olika kulturer och traditioner som skapade de största svårigheterna, utan snarare konflikten och avståndet mellan sjukhusledningen och vårdpersonalen, säger Soki Choi.

Avhandlingen pekar på att den horisontella kulturkrocken som står i centrum inom traditionell fusionsforskning inte bekräftas som det största hindret i sammanslagningen. Den främsta drivkraften som formar fusionsprocesser inom sjukvården visar sig vara den vertikala logikkrocken mellan så kallad managerialism och professionalism.

- Jag skulle rekommendera de som driver bildandet av Skånes universitetssjukhus, att inte applicera managementmodeller rakt av, utan att anpassa modellerna till kontexten för en offentlig finansierad hälso- och sjukvård, där andra spelregler styr och där det finns starka intressekonflikter bland aktörerna, säger Soki Choi.

Delat ledarskap tror Soki Choi skulle kunna vara en möjlig lösning för att bättre hantera konkurrerande logiker, och då gäller det att lämna tron på en ensam chef som ständigt behöver förhandla om sin roll och identitet som antingen jägare av kostnadseffektivitet för sjukhuset eller försvarare av vårdetiken och patientsäkerheten. Forskning visar också att för en enskild chef kan en sådan förhandling föra med sig höga emotionella och professionella kostnader som kan bli förödande på lång sikt.

- Att skapa en ömsesidig respekt och ett sunt samspel mellan managerialism och professionalism som idag konkurrerar inom hälso- och sjukvårdsorganisationer är en grundläggande förutsättning för att göra sjukvårdssystemet friskt, avslutar Soki Choi.

Doktorsavhandling:

Competing logics in hospital mergers - the case of the Karolinska University Hospital, Soki Choi, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Medical Management Centre. Handledare har varit professor Mats Brommels och arbetet har stötts finansiellt av Stockholms läns landsting. Disputationen ägde rum den 18 februari 2011.

För ytterligare frågor, kontakta: