Publicerad: 2017-03-07 14:09 | Uppdaterad: 2017-03-07 14:19

Ramverk för analys av kommunal verksamhetsstyrning

Arbetsmiljöfrågorna har på många olika sätt kommit alltmer i fokus bland annat p.g.a de ökande sjukskrivningarna. I förskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete framhålls att arbetsmiljöfrågorna ska vara en naturlig del av den dagliga verksamheten. Detta innebär krav på en samordning mellan arbetsmiljöfrågor och verksamhetens styrning. Den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), är ännu tydligare med avseende på integrering av arbetsmiljöfrågor i verksamhetsstyrningen. D.v.s. kraven på arbetsmiljöstyrning har skärpts. Tyvärr saknas god forskning inom detta område.

I rapporten ”Ramverk för analys av kommunal verksamhetsstyrning” presenterar Johanson och Almqvist (2016) ett idéutkast till ett ramverk för analys av kommunal styrning som skulle kunna användas även för analys av arbetsmiljöstyrning. Ramverket bygger på tidigare styrningsforskning, bl.a. arbetsmiljöstyrning men har ännu inte prövats i större omfattning.

I ramverket görs åtskillnad mellan den funktionella delen (visioner, mål, strategier, planer och utvärderingar) och den kontextuella delen (belöningar, ansvar, kommunikation, uppföljning och integrering av styrningen) av verksamhetsstyrningen. Även det grundläggande synsättet beaktas.

Ramverk för analys av kommunal verksamhetsstyrning