Publicerad: 2016-11-02 08:52 | Uppdaterad: 2016-11-02 09:24

Psykiatrisk behandling mot upprepad våldsbrottslighet hos tidigare dömda

Upprepad våldsbrottslighet hos tidigare dömda kan förebyggas med effektiv psykiatrisk behandling. Det visar en studie publicerad i den internationella tidskriften JAMA.

Forskare från Karolinska institutet och University of Oxford visar i en registerstudie att nivåerna av återfall i våldsbrott hos vissa grupper av frigivna fångar, minskade väsentligt under perioder när de behandlades med psykofarmaka (antipsykotisk medicin, psykostimulerande läkemedel eller medicin för beroendesjukdom).

Frigivna fångar återfaller ofta i våldsbrott och bland dem finns en överrepresentation av psykiatrisk sjukdom och missbruk. Men det har hittills varit osäkert om behandling med psykofarmaka minskar återfall i våldsbrott. Genom att studera drygt 22 000 frigivna fångar över en åtta-års period (2005-2013), har forskare kunnat undersöka sambandet mellan bredare behandling med psykofarmaka och återfall i våldsbrott.

Återfallen i våldsam brottslighet minskade

Studien visar att återfallen i våldsam brottslighet minskade med 42 procent vid antipsykotisk medicinering efter frigivning, med 38 procent när de fick psykostimulerande läkemedel och med 52 procent vid medicinering mot missbruk. Dessa jämförelser gjordes genom att jämföra individer med dem själva, det vill säga under perioder med och perioder utan medicinering. Detta som ett sätt att reducera påverkan från individuella skillnader i urval till behandling.

– Vi har visat att tre typer av psykofarmaka (antipsykotisk medicin, psykostimulerande läkemedel och medicin för beroendesjukdom) kan minska återfall i våldsbrott. Men det är också viktigt att säga att psykofarmaka kan ha negativa biverkningar. Så våra fynd ska bedömas mot bakgrund av andra möjliga för- och nackdelar som hänger ihop med den här sortens medicin, säger Zheng Chang, postdoc-forskare vid Institutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

Förbättrad medicinering efter avtjänat straff behöver utvärderas

Som en jämförelse undersökte forskarna sambandet mellan psykologisk behandling i fängelse och återfall i våldsbrott. Resultaten pekar på att minskningen i relation till psykofarmaka var minst lika stark eller kanske starkare än för de mycket vanliga psykologiska behandlingsprogrammen som används i fängelse.

– Förbättrad medicinering efter avtjänat straff behöver utvärderas som ett möjligt kostnadseffektivt, brottsförebyggande alternativ. På grund av att det är vanligt med psykiatrisk sjukdom och missbruk bland fångar och en stark koppling till för tidig död, så skulle effektiv behandling för dem bidra starkt också till folkhälsan, fortsätter Zheng Chang.

Studien är baserad på observationsdata och därför är det motiverat med försiktighet i tolkningen av resultat. Ytterligare forskning krävs för att förstå de kausala sambanden.

Studien är finansierad med bidrag från the Wellcome Trust, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd, The Swedish Initiative for Research on Microdata in the Social and Medical Sciences, The European Union Seventh Framework Programme och The National Institute of Mental Health

Publikation

"Association between prescription of major psychotropic medications and violent reoffending after prison release"

Zheng Chang, Paul Lichtenstein, Niklas Långström, Henrik Larsson, Seena Fazel

JAMA, publicerad 1 November 2016. doi:10.1001/jama.2016.15380