Publicerad: 2017-04-03 10:35 | Uppdaterad: 2017-04-03 13:00

Professor emerita Kerstin Hall (1929-2017) har avlidit 87 år gammal efter en längre tids sjukdom

Kerstin Hall utnämndes till professor vid KI och Rolf Lufts efterträdare vid det statliga sjukhuset KS, 1980 och var verksam som professor fram till pensionering 1995. Hon var också klinikchef 1980-1985 och kunde då motstå krav på att kliniken skulle underordnas medicinkliniken med motiveringen att struktur och nätverk skiljde sig mellan enheterna.

Kerstin Hall lyckades i sitt avhandlingsarbete (1972) från patientplasma isolera den faktor (Somatomedin, IGF-I) som medierar tillväxthormonet (GH)s effekt på tillväxt och proteinsyntes. Idag är IGF-1-analys avgörande vid diagnostik av akromegali och GH-brist liksom vid inställning av individanpassad GH-dos. Humant material (gravida kvinnors urin) utnyttjades också 1984 för identifiering och karakterisering av bindarprotein för IGF-I, IGFBP-1, som numera används som diagnostisk markör för insulinproduktion. Hon studerade regleringen av dessa proteiner och utarbetade radioimmunologiska bestämningsmetoder för IGF-I, IGF-II och IGFBP-1. Kabi var det första företag som producerade IGF-I för behandling. Kerstin kallas internationellt för ”The Somatomedin Lady”.

Kerstin Hall var under två decennier forskargruppsledare för ”Growth and Anabolism” och byggde upp ett framgångsrikt forskningslaboratorium (”endokrinlab”). Hon var under många år den enda kvinnliga professorn på Karolinska sjukhuset och i Nobelkommitten för Fysiologi och Medicin. Hon brann för forskningen och problemlösning och var intellektuellt aktiv fram till sin bortgång, 87 år gammal. Hennes forskning har bidragit till förbättrad klinisk diagnostik och behandling av tillväxtrubbningar och kommer att få betydelse även för diagnostik och behandling av diabetes. Hennes forskning har även bidragit till ökad kunskap och nya behandlingsstrategier vid vissa cancerformer.

Redan på 1950 talet hade Rolf Luft i kliniska studier visat att tillväxthormon, Somatotropin, Growth Hormone (GH) inte bara stimulerade tillväxten utan även hade effekt på fettväv och sockeromsättning, ibland ledande till diabetes. Många barn med tillväxtrubbningar remitterades till honom och när Kerstin Hall, internmedicinare och kirurg, anställdes som den första kvinnliga underläkaren i endokrinologi 1962, bestämde Rolf Luft att hon skulle ansvara för barn och ungdomar i åldern 5-20 år. De första barnen med GH-brist behandlades med GH-preparat isolerat från humana hypofyser i USA. För att få en kontinuerlig tillgång till syntetiskt GH kontaktade Rolf Luft tillsammans med Kerstin Hall läkemedelsbolaget Kabi. Ledningen för AB Kabi ansåg projektet olönsamt och var ointresserade men det statliga AB Kabi fick uppmaning av regeringen att framställa syntetiskt humant GH och ett samarbete inleddes med forskare vid Kabi. Tillsammans med pediatriker vid universitetssjukhusen i Sverige startade kliniska läkemedelsprövningar med GH till barn med GH-brist och GH-rådsgruppen bildades. Behandling av vuxna med GH-brist inleddes 1987, när tillräckliga mängder GH kunde framställas med rekombinant teknik.

Kerstin kom regelbundet efter pensioneringen 1995 till föreläsningar, disputationer och seminarier och bidrog med sin stora kunskap och nyfikenhet alltid påläst även inom nya områden. Hon var mycket intresserad av och duktig i statistik, vilket var till stor glädje för kliniska endokrinologer och bidrog till många bra kliniska publikationer under de senaste 21 åren.