Publicerad: 2017-05-04 16:37 | Uppdaterad: 2017-05-12 16:50

Professor Christer Sandahl forskare på LIME/MMC har beviljats anslag från AFA Försäkring

Christer Sandahl. Foto: Erik Cronberg.

På uppdrag av arbetsmarknadens parter beviljar AFA Försäkring nära 10 miljoner kronor i anslag till fyra nya forskningsprojekt. Gemensamt för projekten är att de ska bidra till att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Christer Sandahl är en av de fyra forskare som beviljats anslag för sitt forskningsprojekt "Effekter av individ- och gruppinriktad ledarskapsutbildning". Varje år deltar runt 6 000 personer i de två ledarskapsutbildningarna Utvecklande ledarskap (UL) och Utveckling av grupp och ledarskap (UGL). Trots att det görs stora investeringar i utbildningarna har det fram till nu saknats kunskap om vilka effekter de ger. Projektets resultat hittills visar att utfallet är positivt, men ytterligare forskning behövs för att säkra slutsatser ska kunna dras om utbildningarnas effekt på deltagande chefer och deras medarbetare.

Christer Sandahl, vid Karolinska Institutet, beviljas ytterligare 500 000 kronor i tilläggsanslag för att genomföra analyser av hälsa, arbetsglädje och upplevelse av krav respektive kontroll hos chefer som deltagit i utbildningarna UL och UGL och hos deras medarbetare.

Studien kommer att pågå under 2017 och förväntas ge kunskap om sambandet mellan ledarutbildningarna UL och UGL och förhållanden på de deltagande chefernas arbetsplatser.