Publicerad: 2022-02-14 10:46 | Uppdaterad: 2022-02-14 10:46

Process för programutvärdering för utbildning på grundnivå och avancerad nivå klar

Nu finns en process klar för hur utvärderingen av utbildningsprogrammen på grundnivå och avancerad nivå ska gå till. Den första omgången utvärderingar har redan påbörjats.

Under hösten 2021 har det pågått ett projekt vars uppdrag har varit att ta fram en process för programutvärderingar på grundnivå och avancerad nivå.

Syftet med utvärderingarna av utbildningsprogrammen på grundnivå och avancerad nivå är att säkerställa att studenterna ges goda förutsättningar att nå examensmålen och att de har uppnått dem när examen utfärdas. Programutvärderingarna är också tänkta att bidra till programmens kvalitetsutveckling och kollegialt lärande.

Vid Universitetskanslersämbetets granskning av KI:s kvalitetsarbete påtalades att en process för programutvärdering saknades, så projektets syfte har också varit att åtgärda denna anmärkning.

Resultatet från programutvärderingarna och programmens åtgärdsplaner kommer också att bli viktiga underlag för Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå i dess analys av kvalitetsarbetet.

 

Processen

Programmen kommer att utvärderas av en bedömargrupp bestående av både KI-externa och KI-interna bedömare. Kollegial granskning och lärande mellan programmen utgör ett stöd under processen.

Processbeskrivning
Processbeskrivning programutvärdering

Indelning av program i programgrupper

Utvärderingarna görs i en sex-års cykel, så att varje program utvärderas vart sjätte år. För att fördela granskningen över en sexårsperiod är programmen indelade i åtta programgrupper, och en till två grupper utvärderas årligen.

Principen för gruppindelningarna är i första hand efter utbildningsnivå och examen och i andra hand att inom varje programgrupp ha så stor spridning som möjligt mellan institutionerna. Detta för en ökad kollegial granskning och lärande.

Gruppering
Gruppering av utbildningsprogram för programutvärderingarna

Pilotomgång

Den första utvärderingsomgången kommer att drivas som ett pilotprojekt för att ge möjlighet att skruva på den tänkta processen om så behövs. Arbetet med den första utvärderingen startade i december 2021 och beräknas vara klar i februari 2023.

Mer information om programutvärderingar på grundnivå och avancerad nivå hittar ni på sidan för utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå.