Publicerad: 2013-05-14 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Presentation av Miljöhälsorapport 2013 - om barns hälsa

[PRESSINBJUDAN 2013-05-13] Tisdagen den 14 maj presenterar Institutet för miljömedicin och Socialstyrelsen Miljöhälsorapport 2013 för miljömedicinska beslutsfattare och handläggare. Även journalister är välkomna att delta.

Den nationella miljöhälsorapporten framställs av Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet i samverkan med Socialstyrelsen. Miljöhälsorapport 2013 är inriktad mot barns miljö och hälsa och ger möjlighet att beskriva trender för olika miljöfaktorer samt deras betydelse för barns hälsa. Senast rapporten var särskilt inriktad mot barns miljö och hälsa var 2005.

Rapporten baseras på en uppdatering och genomgång av nya forskningsresultat samt en omfattande enkät som skickats ut till vårdnadshavare för barn i tre åldersgrupper; 8 månader, 4 år och 12 år. Frågorna besvarades i huvudsak av barnens vårdnadshavare, men några frågor ställdes direkt till barnen. Frågorna handlade om barns exponering för miljöfaktorer samt deras besvärsupplevelser och hälsotillstånd. Ca 36 000 besvarade enkäten och Statistiska Centralbyrån har genom viktning av svaren beräknat att resultaten är representativa för hela befolkningen. Antalet besvarade enkäter är unikt och för första gången är det möjligt att övergripande och nationellt följa utvecklingen av barns miljö och hälsa under ett decennium.

Miljöhälsorapport 2013 ger underlag för prioriteringar och beslut inom området miljö och hälsa. Den vänder sig till politiska beslutsfattare, anställda vid myndigheter och andra som är verksamma inom miljö- och hälsoskydd samt hälso- och sjukvård på lokal, regional och nationell nivå, men också till näringsliv, utbildnings- och forskningsansvariga vid institutioner och intresseorganisationer samt övriga intresserade av miljö- och hälsofrågor.

Exempel på frågor som besvaras i Miljöhälsorapport 2013:

Ger miljöhälsoarbete resultat? Vilka förbättringar ser vi? Vilka försämringar ser vi? Hur påverkas barns hälsorelaterade livskvalitet av föräldrarnas utbildningsnivå?

Tid: Tisdag 14 maj, kl. 10.00-16.30

Plats: Sal Andreas Vesalius, Berzeliuslaboratoriet, Karolinska Institutet, Campus Solna

Miljöhälsorapport 2013 kommer att delas ut på symposiet den 14 maj och kan även laddas ner från IMMs webbplats:

Anmäl deltagande och/eller beställ rapporten i tryckt format:

Alla presentationer filmas och kommer efteråt att kunna ses på hemsidan:

För ytterligare information om Miljöhälsorapport 2013, vänligen kontakta:

Kontaktpersoner för intervjuer med forskare/författare: