Publicerad: 2022-08-29 13:08 | Uppdaterad: 2022-08-31 13:37

Pedagogik och forskningsanknytning i centrum för kandidater till vicerektor

Kandidater för vicerektor och vice ordförande för Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå sitter på rad vid podiet.
Hearing inför valet av vicerektor och vice ordförande för Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Från vänster: Nick Tobin, Maria Hagströmer, Ewa Ehrenborg och Rune Brautaset. Foto: Erik Flyg

Hearingen inför valet av vicerektor och vice ordförande för Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå innehöll frågor om bland annat kompetensförsörjning och pedagogik. Valet öppnade för röstberättigade den 25 augusti och pågår en vecka framåt.

Rune Brautaset står på scen.
Rune Brautaset, professor i optometri vid CNS. Foto: Erik Flyg

Vid hearingen inledde Rune Brautaset, nuvarande vicerektor och vice ordförande i Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Han lyfte bland annat en stärkt lärarförsörjning med behovet av fler disputerade lärare. 

– Vi behöver också arbeta vidare med att utveckla en pedagogik som är studentaktiverande, samtidigt som vi hittar en balans mellan digital och fysisk undervisning, säger Rune Brautaset.

Han betonade även behovet av en modell för att göra undervisning mer meriterande. Samt att säkra tillgången till lokaler med tillräcklig utrustningsnivå. 

– VIL/VFU kommer att fortsätta vara en utmaning för ett universitet med kliniska utbildningar, och dagens föränderliga vårdmiljö med nya aktörer. Det gäller både antalet platser och tillgången till kvalificerade lärare. 

Avslutningsvis menade han att utbildningarnas forskningsanknytning behöver stärkas.

Välutbildade medarbetare

Ewa Ehrenborg står på scen.
Ewa Ehrenborg, professor i molekylär kardiovaskulär medicin vid MedS. Foto: Erik Flyg

Ewa Ehrenborg inledde med en presentation av sin karriär och sina olika uppdrag. När det gäller morgondagens utmaningar gäller det att se till samhällets behov av välutbildade medarbetare, menade hon. 

– Vi måste förbereda våra studenter på att möta ett förändrat vårdlandskap med mer vård i hemmet, fler digitala besök och ett större fokus på prevention och folkhälsa, säger Ewa Ehrenborg.

Rekryteringen bör ske utifrån utbildningens behov och öka den pedagogiska kompetensen, betonade hon, samtidigt som meritvärdet för undervisning bör höjas. 

– Vi behöver strategiska lärartjänster inklusive biträdande lektorat. Och incitamentsstrukturer för ett ökat engagemang. 

Ewa Ehrenborg vill även se över behovet av olika typer av pedagogisk kompetens och betonade ett ökat samarbete med kommuner, andra lärosäten och life science-sektorn, och universitetssjukvårdsenheternas förutsättningar att erbjuda optimal utbildning. 

Dessutom betonade hon behovet av översyn av kursutbudet i samverkan med andra lärosäten. 

Maria Hagströmer står på scen.
Maria Hagströmer, professor i fysioterapi vid NVS. Foto: Erik Flyg

Tydligare karriärvägar

Maria Hagströmer inledde med att peka på att kandidaterna delade många åsikter och prioriteringar.

– Alla program på KI ska hålla hög kvalitet och jag vill understryka att det måste omfatta alla. KI har kommit en bra bit på väg, och KU har arbetat med många frågor, men det finns mer som återstår, säger Maria Hagströmer.

Hon betonade vikten av fler och tydligare karriärvägar där lärare kan känna sig sedda. Att säkra kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna, betonade hon. 

– Vi har en obalans mellan lärare som vill ha tid för forskning, och prekliniker som vill undervisa. Här har jag flera tankar och vet att det pågår insatser. 

Undervisningen ska vara anpassad och flexibel utifrån samhällets behov. 

– Samarbetet med regionen och andra lärosäten är en nyckel och vi kan behöva bredda vår VFU till att omfatta andra arenor, säger Maria Hagströmer.

Forskare i undervisningen

Nick Tobin lyfte bland annat vikten av att inspirera gymnasieelever att söka sig till naturvetenskapliga ämnen. 

– Jag vill att vi KI-lärare går ut till de lokala gymnasieskolorna och undervisar en till två timmar per termin, säger Nick Tobin.  

Nick Tobin står på scen.
Nick Tobin, adjunkt och forskare vid OnkPat. Foto: Erik Flyg

Vidare menade han att forskning och utbildning ska vara nära sammankopplade och att de bästa forskarna ska delta aktivt i undervisningen. Dessutom menade han att det är viktigt att utbildning ses med samma prestige som forskning. 

– Våra lärare ska synas på KI:s webbplats och i nyhetsbrev på samma sätt som forskare. Och vi ska endast ge central KI-finansiering till forskare som deltar aktivt i undervisningen. Samt betona att utbildning kan stimulera forskning. 

Presentationerna följdes av en frågestund där publiken bland annat ställde frågor om hur kandidaterna ville stärka och strukturera studenternas arbetsmiljö, och hur de vill öka motivationen för att bli kliniska handledare. 

Publiken lyfte även frågan om hur lärare och personal ska motiveras till att stanna kvar inom KI. Här menade Rune Brautaset att olika institutioner har skilda utmaningar. 

– Men en viktig faktor för att få lärare att stanna är att de erbjuds tid att forska. Där måste vi se till att medlen vi fått för forskningsanknytning följer undervisningsuppdragen, säger Rune Brautaset. 

Toppforskare i grundutbildningen

Ewa Ehrenborg menade att denna fråga kräver gemensamma ansträngningar tillsammans med institutionerna, prefekter och grundutbildningsansvariga.

– Dessutom behöver vi se över vårt utbud, det är svårt att som toppforskare kliva in i grundutbildningen. Till exempel har vi många som inte kan svenska och det blir en svårighet på de kliniska utbildningarna, säger Ewa Ehrenborg.

Båda två fick medhåll av Maria Hagströmer som dessutom lyfte behovet av förenad anställning. 

– Vi behöver, i samverkan med regionen, skapa förenade anställningar på adjunktsnivå. I dag har vi höga krav på adjunkter, finns det kanske andra sätt att kombinera uppgifterna att arbeta kliniskt och att vara lärare. Arbetsmiljön spelar också in där vi behöver synliggöra lärare mer, säger Maria Hagströmer. 

Nick Tobin lyfte Region Stockholms strategi att år 2025 bli en av världens mest ledande life science-regioner. 

– Vi kommer att förlora personer till life science-industrin då vi aldrig kommer kunna tävla med deras löner. Därför behöver vi satsa på att stärka vi-känslan, bland annat genom att prefekterna på varje institution har bättre kännedom om alla. Dessutom behöver karriärtrappan ses som ett levande dokument som är föränderligt. 

Till sist lyfte Nick Tobin en skattesänkning för forskare, motsvarande den som internationella forskare i dag kan ta del av. 

Så röstar du

Röstberättigad är den som den 1 januari 2022 är anställd som lärare eller forskare vid KI om anställningen omfattar minst 50 procent av en heltid. Du som är röstberättigad får ett mejl till din KI-adress med en länk till ett elektroniskt valsystem inför de val där du som medarbetare har möjlighet att rösta.

Se inspelning av hearingarna på respektive undersida