Publicerad: 2018-01-23 11:22 | Uppdaterad: 2018-01-31 14:40

Patientens egen uppfattning om hälsan fokus i ny avhandling

Karin LodinHallå där Karin Lodin, doktorand vid sektionen för allmänmedicin och primärvård. Den 22 februari ska du disputera, vad handlar din avhandling om?

Min avhandling handlar om hur sjukdomsbeteende och olika inflammationsmarkörer påverkar subjektiv hälsa hos patienter i primärvården och hos patienter med astma. När vi blir inflammerade får vi ofta flera diffusa sjukdomssymtom som nedsatt aptit, trötthet, sjukdomskänsla, ökad smärtkänslighet och en önskan om att ligga stilla. Dessa symtom kallas ibland gemensamt för sjukdomsrespons eller sjukdomsbeteende. Poängen med sjukdomsbeteende är att vi ska vila och omdirigera vår energi till immunsystemet så kroppen kan tillfriskna.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Sjukdomsbeteende visade sig vara en viktig faktor för hur man skattar sin hälsa hos både primärvårdspatienter och patienter med astma. Ökat sjukdomsbeteende gav en försämring av den självskattade hälsan under en 12-månaders period. Sambandet mellan inflammationsmarkörer och subjektiv hälsa behöver studeras mer i fortsatta studier.

Hur kan den kunskapen bidra till att förbättra människors hälsa?

Förhoppningsvis kommer patientens egen subjektiva skatting av sin hälsa, inklusive sjukdomsbeteende att få en större roll vid läkarbedömningar eftersom den tillför viktig information som inte går att mäta med objektiva kliniska mått.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Jag kommer att återvända till en vårdcentral för att avsluta min ST-utbildning inom allmänmedicin och fortsätta med klinisk forskning. I framtiden hoppas jag kunna, genom forskningen, kunna bidra till en bättre vård för patienter med diffusa sjukdomssymtom.

Avhandling

Inflammation and subjective health : the role of sickness behaviour

Kontakt

Anknuten

Karin Lodin

Enhet: Sektionen för allmänmedicin och primärvård
E-post: karin.lodin@ki.se