Publicerad: 2017-11-08 14:04 | Uppdaterad: 2017-11-17 10:11

Organisationen i fokus i årets medarbetarenkät

Otydlig organisation, bristande kännedom om mål och strategier, samt sämre balans mellan arbete och fritid är några av resultaten från årets medarbetarenkät. Trots det skulle många anställda rekommendera Karolinska Institutet (KI) som arbetsgivare och majoriteten är nöjd med sin arbetsplats.

Många av KI:s anställda tycker att organisationen är otydlig, endast 55 procent av de nära 4 300 svarande i medarbetarenkäten 2017 uppger att det är tydligt vem som ansvarar för vad. Dessutom svarar bara 63 procent att de känner till och förstår KI:s övergripande mål och strategier.

– Det här är några av de mest alarmerande områdena som identifierats genom årets enkät. Resultatet visar att organisationen måste bli tydligare och mål och strategier måste förankras bättre, säger Mats Engelbrektson, HR direktör.

Personalorganisationen Saco-S, med cirka 2 500 medlemmar på KI, har precis tagit del av resultaten och kommer nu att granska dem i mer detalj. Torkel Falkenberg, ordförande Saco-S, betonar vikten av en tydlig organisation.

– Otydlighet på ledningsnivå skapar en otydlighet som genomsyrar hela organisationen, säger han.

Torkel Falkenberg ser dock positiva tendenser inför framtiden.

– I dag har vi en rektor som talar om hållbarhetsmålen och att det som vi arbetar med till vardags på KI också ska komma hela världen till godo. Det finns ett mål som inte bara handlar om excellens och det skapar en känsla av att vara en del av en global rörelse för en bättre värld, och påminner om att i hållbarhetsmålen ingår även ett hållbart arbetsliv. En organisation som är beständig och tar tillvara medarbetarnas kompetenser – också sett över tid, säger Torkel Falkenberg.

Enligt rektor Ole Petter Ottersen är medarbetarundersökningen en bra grund för det strategiska arbetet.

– Resultatet visar på vikten av att påbörja arbetet med en ny strategi och se över organisationen. En tydlig strategi och ändamålsenlig organisation är nödvändig för att skapa de bästa förutsättningarna för forskning och utbildning vid Karolinska Institutet, säger Ole Petter Ottersen.

Sämre möjlighet till återhämtning

Ett annat område som visar sämre resultat i årets enkät är arbetsbelastning. Trenden är negativ inom arbetsmängd, balans och återhämtning.

Sämst balans upplever forskarassistenter, forskare, universitetslektorer och universitetsadjunkter. 38 procent av samtliga svarande uppger att deras sömn har störts någon eller några gånger per månad på grund av tankar på jobbet.

– Vi ser en tendens till att balansen mellan arbete och fritid samt möjligheten till återhämtning har försämrats. Det är viktigt att vi stödjer våra chefer i sitt ansvar att tillsammans med medarbetarna prioritera arbetsuppgifter och att agera redan vid tidiga signaler på för hög arbetsbelastning och brist på återhämtning, säger Mats Engelbrektson

HR ska nu analysera resultatet mer ingående innan man beslutar om vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas.

Medarbetarindex stabilt jämfört med 2014

Medarbetarindex ligger relativt oförändrat (71 på en skala från 1 till 100) jämfört med föregående undersökning, som genomfördes 2014 (72). Index är ett mått på engagemang fördelat på arbetsklimat, organisation, ledarskap samt mål och strategier.

Det finns även positiva utfall i årets enkät, ett av dem är de höga eNPS-värdena, det vill säga hur många som skulle rekommendera sin arbetsplats till en vän eller bekant, vilket har stigit.

– Jag är glad över att den resa KI har varit igenom under de senaste tre åren inte har påverkat oss så negativt som man skulle kunna tro. Varför vet vi inte, men jag väljer att tolka det som att det finns en optimism och framtidstro inom KI. Rekommendationsgraden varierar dock kraftigt mellan institutionerna, säger Mats Engelbrektson.

Nolltolerans mot diskriminering

200 personer (5 procent) har svarat att de utsatts för diskriminering, vilket är lägre jämfört med andra universitet och högskolor (7 procent) enligt Quicksearch, som har genomfört undersökningen. Det är en ökning från 2014 men jämförelsen är inte helt rättvisande då frågorna från de senaste undersökningarna inte är identiska.

– Bara att det förekommer överhuvudtaget är en indikation på att någonting inte står rätt till, Saco-S tycker att KI ska arbeta proaktivt med den här frågan, säger Torkel Falkenberg.

– Alla värden över noll är oacceptabla eftersom det råder nolltolerans mot diskriminering vid KI. Vi kommer alltid att fortsätta arbetet med att förebygga och hantera diskriminering, mobbning och trakasserier. Det är dock mycket glädjande att området lika behandling hamnar på tredje plats på listan över de mest positiva resultaten, säger Mats Engelbrektson.

Enkäten omfattar personer som är anställda på lägst 40 procent på KI och har varit anställda under minst sex månader, en begränsning som har fått kritik.

– Vi har valt att dra den gränsen för att värna om svarsfrekvensen, men inför nästa enkät funderar vi på att göra en egen undergrupp för de personer som är anställda på lägre procent, säger Mats Engelbrektson.

Text: Karin Montgomery

Om medarbetarenkäten

  • Undersökningen, som är anonym, genomfördes under september och oktober i år.
  • Enkäten omfattar personer som är anställda på minst 40 procent och har varit anställda under minst sex månader.
  • Totalt 5 392 utskick gjordes och 4 297 personer slutförde undersökningen vilket ger en svarsfrekvens på 80 procent (75 procent år 2014).
  • Resultatet kommer att presenteras på institutionerna från 31 oktober till 24 november.
  • Handlingsplaner ska vara färdiga den 31 januari nästa år.