Publicerad: 2014-11-05 13:18 | Uppdaterad: 2014-11-05 14:17

Oklart om kosttillägg till de äldsta gör nytta visar SBU i en ny rapport

En rapport om kosttillägg publicerades idag av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Rapporten är en systematisk sammanställning av internationell och svensk forskning. Översikten belyser nyttan av kosttillägg till personer över 70 år som är undernärda eller som riskerar att bli undernärda. Anne-Marie Boström, universitetslektor, leg. sjuksköterska och docent vid sektionen för omvårdnad, ingår i projektgruppen som har sammanställt rapporten.

Anne-Marie Boström blev själv förvånad över att det var så få studier som hade fokuserat på de som är äldre. "Flertalet av studierna som blev exkluderade hade inkluderat personer som var 50-60 år (dvs studiernas inklusionskriterier var att forskningspersonerna var yngre än 70 år). Många av studierna är också relativt gamla, sex av de nio inkluderade studierna är publicerade för 10 år sedan. Det finns inte mycket forskning inom området idag, vilket kan bero på att idag undersöks effekten av kosttillägg - speciellt proteintillägg - i kombination med någon form av fysisk aktivitet", säger hon.

Hur kommer resultaten från rapporten att påverka praxis gällande äldrevården?

"Förhoppningsvis kommer chefer och personal se över på vilka grunder som äldre personer, (som är undernärda eller som har en risk för detta tillstånd,) erbjuds kosttillägg som behandling och överväger vilka andra åtgärder som också kan vara relevanta för att förbättra personens nutritionsstatus. I kvalitetsregistret Senior alert finns flera förslag på åtgärder beroende på vilka de bakomliggande orsakerna är till den äldre personens undernäring", säger Anne-Marie Boström.

Det finns mycket kvar att utforska inom området, och Anne-Marie säger vidare att "Uppdraget för projektgruppen har enbart varit att utvärdera kosttillägg som behandling. Det finns andra åtgärder som gäller kosten som till exempel berikade mellanmål, kort nattfasta men också måltidsmiljö som omsorgsmåltider, miljön under måltiden mm - åtgärder som skulle behöva utvärderas systematiskt för att vilken effekt dessa har (eller inte har) och för vilka personer".

I och med att befolkningen blir allt äldre, så kommer problematiken med undernäring hos äldre (70 år och äldre) att öka. Ofta förebygger man och behandlar undernäring genom att ge den äldre personen kosttillägg, innehållande energi och protein, som ett komplement till den vardagliga kosten. Men nu visar alltså rapporten att generellt sett saknas det tillförlitliga vetenskapliga resultat om nyttan och riskerna med kosttillägg för äldre personer som är undernärda. Att resultaten är osäkra betyder inte att kosttillägg är något verkningslöst. Men vi vet inte säkert hur väl kosttillägg fungerar generellt sett eller för bestämda undergrupper av äldre personer. Det finns emellertid inget som talar för att man bör sluta med kosttillägg.

Hela rapporten ”Kosttillägg för undernärda äldre” (2014) med slutsatser och sammanfattning finns på www.sbu.se.

Från KI, är det förutom Anne-Marie Boström även Ylva Orrevall, dietist, Med Dr och adjungerad till LIME som har medverkat som experter i projektgruppen.