Publicerad: 2008-10-01 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Ökad risk för tidig barndöd med schizofrena föräldrar

[PRESSMEDDELANDE 2008-10-01] En ny studie från Karolinska Institutet visar att föräldrar med schizofreni i högre utsträckning än andra riskerar att förlora sitt barn under det första levnadsåret. Studien som publiceras i oktobernumret av British Journal of Psychiatry baseras på 2 miljoner svenska förlossningar mellan 1983 och 2002.

Tidigare studier har visat att kvinnor med schizofreni löper en ökad risk för förlossnings- och graviditetskomplikationer. Men det har varit oklart hur schizofreni hos fadern påverkar partnerns graviditet och barnets första levnadsår. Den nu publicerade studien av 3100 mammor och 2800 pappor med schizofreni visar en fördubblad risk för att förlora sitt barn under det första levnadsåret. Uppgifterna hämtades i svenska populationsbaserade register.

Dödsorsakerna varierade och skilde sig inte från övriga befolkningen när det till exempel gäller plötslig spädbarnsdöd eller syrebrist vid födelsen. Studien fann också att barn till både mammor och pappor med schizofreni hade en ökad risk för komplikationer under fosterstadiet och vid födelsen, så som låg födelsevikt, för tidig födsel och tillväxthämning. Forskarna tror att riskerna eventuellt kan kopplas till att barn till föräldrar med schizofreni oftare föds i en socialt utsatt miljö. De utesluter heller inte bristande stöd och psykiatrisk och somatisk hälsovård under graviditeten och nyföddhetsperioden som en bidragande orsak.

Däremot har forskarna inte hittat några genetiska faktorer som kan förklara den ökade risken för barnadöd. I studien undersöktes bland annat risken då en av föräldrarna har hel- eller halvsyskon med schizofreni. En genetisk disposition skulle kunna indikeras om risken var signifikant högre för helsyskon jämfört med den för halvsyskon, men studien fann inga förhöjda risker vare sig för hel- eller halvsyskon.

Baserat på resultaten betonar forskarna bakom studien att god uppföljning av dessa högriskbarn och samarbete mellan psykiatrisk vård och mödra- och barnhälsovården är viktigt.

Publikation:

Nilsson E, Hultman CM, Cnattingius S, Otterblad Olausson P, Björk C och Lichtenstein P

Schizophrenia and offsprings risk for adverse pregnancy outcomes and infant death

British Journal of Psychiatry, 193: 311-315, oktober 2008

För frågor, kontakta: