Publicerad: 2011-11-30 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Ökad risk för hjärt- kärlsjukdom för kvinnor som föder för tidigt

[NYHET 2011-11-29] Kvinnor som föder sitt första barn mycket eller extremt för tidigt har mer än fördubblad risk risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom senare i livet, jämfört med kvinnor som föder barn i fullgången tid och med normal vikt. En ny stor studie vid Karolinska Institutet, som publiceras online i vetenskapstidskriften Circulation, bekräftar nu det forskarna länge misstänkt.

Tidigare studier har visat att låg födelsevikt hos avkomman är kopplat till en högre risk för senare insjuknande i hjärt-kärlsjukdom hos mamman. Det har också visats att det kan finnas ett liknande samband mellan för tidig födelse och mammans risk för senare hjärt-kärlsjukdom. Dessa studier har dock begränsats av otillräckligt antal för tidigt födda i de kortaste graviditetslängderna samt otillräcklig kontroll när det gäller andra faktorer som kan påverka sambandet mellan för tidig födelse och hjärt-kärlsjukdom, exempelvis mammans rökvanor.

I den aktuella studien undersöktes risken för hjärt-kärlsjukdom hos kvinnor som fött sitt första barn för tidigt eller med för låg födelsevikt för graviditetslängden, det vill säga tillväxthämmat, jämfört med kvinnor som fött barn i fullgången tid med normal födelsevikt. Totalt inkluderades 923 686 svenska kvinnor i studien.

Resultaten visar att kvinnor som fött mycket eller extremt för tidigt, det vill säga mer än 2 respektive 3 månader före utsatt datum, hade en mer än fördubblad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom senare i livet. Om barnet dessutom var tillväxthämmat så var risken fördubblad även hos de som fött 1-2 månader för tidigt och tredubblad hos de som fött mer än 2 månader för tidigt.

I analyserna kontrollerades för mammans ålder, födelseår, inkomst, utbildning, rökning och sjukdomar som högt blodtryck och diabetes.

En möjlig orsak till dessa samband är att för tidig förlossning och hjärt-kärlsjukdom delvis delar samma bakomliggande orsaker. Att föda för tidigt eller ett barn som är för litet för graviditetslängden kan därför vara det första tecknet på att kvinnan löper risk att senare drabbar av hjärt-kärlsjukdom.

Denna kunskap gör att det med hjälp av livsstilsåtgärder kan vara möjligt att minska risken för hjärt-kärlsjukdom samt att förbättra chanserna till en komplikationsfri nästa graviditet hos kvinnor som fött för tidigt.

Publikation:

Anna-Karin Edstedt Bonamy, Nisha I. Parikh, Sven Cnattingius, Jonas F. Ludvigsson and Erik Ingelsson.

Birth Characteristics and Subsequent Risks of Maternal Cardiovascular Disease: Effects of Gestational Age and Fetal Growth.

Circulation, online 29 November 2011, DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.034884

För frågor, kontakta: