Publicerad: 2010-12-02 00:00 | Uppdaterad: 2014-07-09 14:11

(O)jämlikt lidande - studier av genus i cancervård

Manliga patienter har en mer kundinriktad relation med vårdpersonalen medan kvinnliga patienter ofta har svårare att få en jämställd kontakt. Under Riksstämman kommer forskare från Karolinska Institutet att berätta om vad som händer i mötet mellan vården och patienter och hur det kan leda till att kvinnor får sämre vård än män.

Det är väl känt att faktorer som kön och social status avgör vilket bemötande en patient får i svensk sjukvård.

– Flera stora utredningar har till exempel visat att män får dyrare läkemedel än kvinnor, män får oftare blåljus på ambulansen och dyrare metoder i sjukvården än kvinnor, säger Maria Arman, docent i vårdvetenskap vid Karolinska Institutet.

För att ta reda på hur sådana ojämlikheter uppstår har hon och kollegorna, baserat på vård- och genusvetenskap, intervjuat 26 patienter som behandlats för cancer.

– Om man bara går ut och frågar personalen om jämställdhet svarar alla att de behandlar alla patienter lika oavsett kön. Genus som könsroll är något som uppstår mellan människor. Det ojämställda bemötandet är därmed dolt och sker delvis omedvetet. Det första steget är därför att medvetandegöra betydelsen av genus i det som händer i interaktionen mellan patient och personal, säger Maria Arman.

Studien visar att alla patienter föredrar kvinnlig personal och att alla längtar efter mer omvårdnad och närhet. Makt och sociala positioner inverkar på lidandet. Kvinnor upplevde sig bland annat mer underordnade och led brist på kontroll i vården. Utbildningsnivå och etnicitet har också betydelse.

– Allt väger in, men den starkaste faktorn för att vården inte är jämställd är könet, understryker Maria Arman.

Män har lättare att komma på jämställd nivå med personalen än kvinnor. Männen uttrycker sig mer konsumentinriktat och säger till exempel att personalen är som en kamrat. Kvinnor menar i högre grad att de har svårt att få kontakt vilket leder till att de blir mer frustrerade och lider mer. Det är även skillnader i sättet att förhålla sig till sin sjukdom och sin familj. Medan många män tycker att de får ett stort stöd från sin familj, berättar kvinnor att det som är extra påfrestande är att de måste sköta om familjen samtidigt som de är sjuka.

Maria Arman presenterar sin forskning på Medicinska Riksstämman i Göteborg, Svenska Mässan, SSF 10, torsdagen den 2 december 2010, kl. 16.15-16.30.