Publicerad: 2014-03-05 09:46 | Uppdaterad: 2014-03-05 14:00

Nytta av warfarin även hos njursjuka patienter med förmaksflimmer

Warfarinbehandling är associerat med bättre prognos vid förmaksflimmer hos personer med njursjukdom. Det visar en prospektiv observationsstudie från Karolinska Institutet, vars resultat publiceras i marsnumret av JAMA.

Det blir allt vanligare att patienter har både förmaksflimmer och nedsatt njurfunktion, då tillstånden både delar flera riskfaktorer och bidrar till varandras utveckling. Dessa individer har markant ökad risk för blödningar och stroke. Trots att de har en tydlig indikation för behandling med antikoagulantia har flera observationsstudier, som har undersökt effektivitet och säkerhet av warfarin vid framskriden njursjukdom, tytt på att warfarinbehandling kan öka risken för dödsfall och stroke hos sådana patienter. I dag finns ingen entydig rekommendation om hur dessa högriskindivider bör behandlas.

Forskare vid Karolinska Institutet har använt SWEDEHEART-registret för att studera fler än 24 000 svenskar med förmaksflimmer som överlevt en hjärtinfarkt mellan åren 2003 och 2010. Patienternas glomerulära filtrationshastighet (eGFR) låg till grund för indelning av kronisk njursjukdom i olika svårighetsgrader. Mer än hälften (51,7 procent) ansågs ha njursjukdom och drygt 5 000 (21,8 procent) av patienterna behandlades med warfarin när de skrevs ut från sjukhuset.

Forskarna undersökte utfall kopplat till warfarinbehandling i individer med olika stadier av njursjukdom. Det visade sig att i alla stadier av njursjukdom var warfarinbehandling associerat med minskad 1-årsrisk för det sammansatta effektmåttet död, hjärtinfarkt och stroke. Risken för blödning ökade inte. Warfarinbehandling medförde samma nytta hos patienter med njursjukdom som hos patienter med välfungerande njurar.

– Vår studie rör en stor grupp patienter som för närvarande är underbehandlade, och den tyder på att individer med förmaksflimmer och njursjukdom som inte kräver dialys också kan ha nytta av warfarinbehandling och därför inte bör nekas detta behandlingsalternativ, säger Juan Jesús Carrero-Roig, vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid Karolinska Institutet, huvudförfattare till artikeln.

Studien har finansierats med anslag från Stiftelsen för Strategisk Forskning och Vetenskapsrådet.

Publikation

Warfarin, Kidney Dysfunction, and Outcomes Following Acute Myocordial Infarction in Patients With Atrial Fibrillation
Juan Jesus Carrero-Roig, Marie Evans, Karolina Szummer, Jonas Spaak, Lars Lindhagen, Robert Edfors, Peter Stenvinkel, Stefan H Jacobson, Tomas Jernberg
JAMA, online 4 March 2014

Professor

Juan-Jesus Carrero

Enhet: C8.MEB.Carrero
E-post: Juan.Jesus.Carrero@ki.se