Publicerad: 2021-08-27 12:09 | Uppdaterad: 2023-08-28 16:44

Nytt system ska göra det lättare att hitta information om KI:s forskning 

Dekorativ bild
Sammanhållen och sökbar information om vår forskning. Foto: John Schnobrich on Unsplash

Det finns ett stort behov både internt och hos externa intressenter att lättare kunna komma åt information om aktuell och tidigare forskning på KI. Att förbättra tillgängligheten, sökbarheten och hanteringen av KI:s forskningsinformation ingår i verksamhetsplanen för Strategi 2030 och styrgruppen för programmet Informationshantering på KI har nu tagit beslut om att upphandla ett så kallat Research Information Management System (RIMS). 

Vi har idag mycket information samlad om våra forskare och den forskning som görs, men den är spridd i olika system. De här systemen är inte sammankopplade och inte heller tillgängliga för alla. Det medför att det både är svårt att hitta information och att administrera den.    

Ett Research Information Management System (RIMS) väver samman informationen från de olika system som lärosätet använder och gör den sökbar, samt presenterar den på ett sammanhållet och överskådligt sätt i ett gemensamt gränssnitt. 

Beslut om upphandling

Projektet Systemstöd för forskningsinformation inom programmet Informationshantering på KI har haft till uppgift att analysera KI:s förutsättningar, samt utvärdera de forskningsinformationssystem som finns på marknaden. Under våren beslutade styrgruppen för programmet om upphandling av ett RIMS. Upphandlingen påbörjas nu under hösten och implementationsfasen beräknas till början av 2022.  Målet är att RIMS ska börja användas inom KI i slutet av år 2022.  

Innan beslutet om upphandlingen har projektgruppen gjort en kartläggning av behov hos forskare och verksamhetsstöd, en nulägesbeskrivning av dagens forskningsinformation, processer och system, samt listat de åtgärder som behövs för att skapa en sammanhållen och effektiv förvaltning. 

Informations- och dialogmöte för all personal 

Implementeringen och användandet berör både forskare och personal inom verksamhetsstödet. Det är därför viktigt att dialogen kring behov, fördelar, risker och potentiella hinder fortsätter och projektgruppen kommer att bjuda in alla anställda till ett informations- och dialogmöte under hösten. Efter en presentation av RIMS och upphandlingsprojektet kommer det att finnas utrymme att ställa frågor till projektgruppen. 

Med forskningsinformation menas här information som exempelvis: 

  • forskare (CV, forskningsämne, organisatorisk tillhörighet, uppdrag, utmärkelser) 
  • intellektuell output (publikationer, patent, posters, presentationer) 
  • organisationsstruktur (institution, forskargrupp, centrumbildning) 
  • projekt (medlemmar, anslag, samarbetspartners, medierapportering) 
  • infrastruktur (verktyg, tekniker)

Till forskningsinformation räknas i det här fallet inte bakomliggande arbetsmaterial, kunskap och forskningsdata. 

Kontakt

Jonas Molander Programledare