Publicerad: 2008-12-18 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Nytt samarbete ska bidra till en bättre folkhälsa

[PRESSMEDDELANDE 2008-12-17] Stockholms läns landsting (SLL) och Karolinska Institutet (KI) har nu tecknat ett avtal om en verksamhetsövergång av Centrum för folkhälsa från SLL till KI. Därmed får folkhälsoarbetet i Stockholms län en ny organisation som ska ta form efter årsskiftet - Karolinska Institutets Folkhälsoakademi.

Karolinska Institutets Folkhälsoakademi får till uppgift att främja folkhälsan. Här ska bedrivas folkhälsovetenskaplig forskning och utbildning samt strategiskt och praktiskt folkhälsoarbete på regional och nationell nivå. Det folkhälsoarbete som hittills har bedrivits inom landstingets Centrum för folkhälsa får då en tydligare koppling till akademisk forskning. Det blir också en bättre samverkan mellan teoretiskt och praktiskt folkhälsoarbete vilket skapar synergieffekter, till nytta för vården och befolkningen.

SLL kommer att beställa stora delar av sitt folkhälsoarbete från den nya organisationen. Den kompetens som nu överförs från landstinget till KI ska även under kommande år att arbeta med folkhälsofrågor för invånarna i Stockholms län.

- I och med detta samarbete förstärker vi vårt folkhälsoarbete, säger landstingsdirektör Mona Boström. Vi sammanför kompetenser i landstinget och Karolinska Institutet och får därmed ett mer effektivt folkhälsoarbete, vilket gynnar invånarna i Stockholms län. Vi kommer att fortsätta att styra arbetet genom de uppdrag vi ger den nya folkhälsoorganisationen och genom våra kvalitetskontroller.

Visionen för Karolinska Institutets Folkhälsoakademi är att ha en sådan ämnesmässig bredd och kvalitet att den om fem år räknas till en av de främsta School of Public Health i världen.

- För oss som universitet innebär bildandet av Karolinska Institutets Folkhälsoakademi att vi tillförs ytterligare kompetens med inriktning på förebyggande och hälsofrämjande arbete. Det innebär en stor potential för utvecklingen av forskning, utbildning och kunskapsöverföring inom det folkhälsovetenskapliga området, säger Harriet Wallberg-Henriksson, rektor för Karolinska Institutet.

Exempel på uppgifter för Karolinska Institutets Folkhälsoakademi:

  • "Samordna och stärka folkhälsovetenskapliga inslag i grundutbildning, forskarutbildning och forskning
  • "Utveckla och utvärdera metoder för intervention och implementering av folkhälsoarbete
  • "Samordna och utveckla folkhälsoarbete och folkhälsovetenskaplig kunskap och kompetens
  • "Bistå med expertis och konsultativt stöd i folkhälsofrågor
  • "Kommunicera om hälsofrämjande och förebyggande åtgärder med relevanta målgrupper
  • "Ge stöd för implementering av denna kunskap

För mer information, kontakta: