Publicerad: 2011-11-16 00:00 | Uppdaterad: 2015-09-25 13:33

Nytt avtal på väg för Folkhälsoakademin

Karolinska Institutets Folkhälsoakademi (KFA) bedriver forskning, utbildning och utveckling av folkhälsoverksamheten. Under tre år har verksamheten bedrivits med Karolinska Institutet som huvudman, men ett nytt avtal kommer nu att tecknas som för tillbaka verksamheten till Stockholms läns landsting (SLL). Det nuvarande avtalet hävs 31 mars 2012.

Skälet till återföringen är att överflyttningen inte lett till en sådan utveckling av verksamheten som båda parter hade hoppats på. Efter en tids förhandlingar har representanter för SLL och Karolinska Institutet enats om att folkhälsoverksamheten bäst gynnas av en återgång till landstinget. Folkhälsoverksamheten kommer organisatoriskt att placeras vid SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde), som är utförare av den landstingsdrivna primärvården, psykiatrin och geriatriken.

Organisationsförändringen berör omkring 180 personer som samtliga kommer att erbjudas plats i den nya organisationen. När det gäller den Samhällsmedicinska kliniken är det ännu inte klart var den kommer att placeras. Men en diskussion ska föras på bas av en utredning som gjorts om kliniken.

De exakta formerna för hur folkhälsoarbetet ska bedrivas i länet kommer att fortsätta att utvecklas. En första viktig del är skapa en bra överföring av verksamheten från Karolinska Institutet till SLSO. I det ingår att ta tillvara all den breda kompetens och erfarenhet som finns hos medarbetarna vid KFA. Parallellt med det pågår processen som innebär att formulera uppdragen för den framtida folkhälsoverksamheten.

KFA bildades den 1 januari 2009, genom ett uppdrag från SLL att ta över verksamheten inom dåvarande Centrum för folkhälsa. Syftet med KFA är att främja folkhälsan genom att samordna och bidra till utveckling av folkhälsovetenskaplig forskning, utbildning och strategiskt folkhälsoarbete. KFA verkar i uppdraget för en bättre samverkan mellan teoretiskt och praktiskt folkhälsoarbete till nytta för vården och befolkningen.