Deltagare till studie sökes Nyligen sjukskriven för psykisk ohälsa? Delta i en studie

Cirka hälften av sjukskrivningarna i Sverige beror på psykisk ohälsa. Forskare vid Karolinska Institutet vill undersöka hur psykiskt mående och uppfattning av sin arbetsförmåga förändras under sjukskrivningen. Syftet med studien är att utveckla vidare behandlingar mot psykisk ohälsa och se till att de möter individens behov på bästa sätt. Du som har varit sjukskriven sedan max sex veckor kan delta i denna studie.

dekorativ bild
Getty Images Foto: Fizkes

Kort om studien

Det är relativt vanligt med sjukskrivning för psykisk ohälsa i Sverige idag. Trots det vet vi ganska lite om hur måendet förändras under sjukskrivningen och hur man samtidigt uppfattar sin arbetsförmåga. Denna studie fokuserar på arbetsförmåga och hälsa under sjukskrivning för depression, ångest och stress-relaterad ohälsa. 

Vem kan delta?

Studien är öppen för dig som är mellan 18 och 60 år och är sjukskriven på hel- eller deltid sedan max sex veckor för stress-relaterad ohälsa, depression eller ångestbesvär. Du behöver också behärska svenska språket för att fylla i enkäter.

Hur går projektet till?

Om du väljer att delta så kommer du att få fylla i enkäter via internet. Du får en länk skickad via sms eller till din e-post så att det ska vara lätt att komma åt dem. Det är fem enkäter med tre månaders mellanrum under ett års tid. De tar ca 20-30 minuter att fylla i. Under de tre första månaderna kommer du också att få fylla i en mycket kort enkät varje vecka. Den tar max fem minuter att fylla i. Enkäterna innehåller frågor om symtom, arbetsförmåga, och arbetsförhållanden och du får kryssa i svarsalternativ som stämmer för dig.
För att kunna följa upp frågor kring sjukskrivning kommer vi att hämta uppgifter om sjukskrivningsdagar från Försäkringskassans register. Uppgifterna gäller hur många dagar som du eventuellt har varit sjukskriven från och med ett år före den dag du går med i projektet och under den tid som projektet pågår samt vilken diagnos som låg till grund för sjukskrivningen.

Ersättning

Som ersättning för ditt deltagande kommer du vid fem tillfällen under året att få välja mellan en biocheck eller tre Trisslotter i samband med att du fyllt i en enkät.

Anmälan

Kontakt till forskare

Om du har frågor om studien eller om ditt deltagande kontakta Anna Finnes, ansvarig för projektet, genom e-post: anna.finnes@regionstockholm.se

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.