Publicerad: 2017-10-16 14:34 | Uppdaterad: 2024-02-26 14:42

Nyfiken på samspelet mellan immunförsvar och mikrobiota

När immunförsvaret reagerar på något i vår omgivning kan både vår egen och omgivningens bakterieflora spela en viktig roll. Harri Alenius forskar om detta samspel mellan immunförsvaret och olika mikrobiota – system av mikroorganismer.

Harri Alenius. Foto: Creo Media Group

Harri Alenius forskar om hur ämnen och mikroorganismer i miljön påverkar människans immunsystem och hälsotillstånd. Särskilt intresserad är han av hur ekosystemen av mikroorganismer, så kallade mikrobiota, i miljön och hos människan interagerar med varandra och hur det påverkar immunsystemet.

– För att förstå hur till exempel bakteriefloran på vår hud fungerar och interagerar med miljön och med oss behöver vi studera hela systemet, inte enskilda arter. Idag finns teknik som låter oss göra det, säger han.

Alenius utgår i sin forskning bland annat från mänskliga kohorter med belysande kontraster.

– Vi har exempelvis undersökt personer i finska respektive ryska Karelen. Geografiskt sett är de grannar men skillnaderna i levnadsstandard är mycket stora. Det ger oss möjlighet att studera bland annat hur olika bakteriefloror påverkar förekomsten av allergi.

Harri Alenius vill inte enbart identifiera statistiska samband, utan också gå vidare och undersöka mekanismerna bakom. I hans forskning kombineras därför mänskliga kohorter och kliniska studier med experiment i cellinjer och djurmodeller.

Harri Alenius har också ägnat mycket av sin forskning åt nanopartiklars hälsorisker, bland annat som vice koordinator för EU-projektet Nanosolutions.

– I Nanosolutions har vi undersökt vilka egenskaper hos nanopartiklar som avgör hur hälsovådliga de är. Att kunna göra den typen av förutsägelser innan nya material introduceras blir allt viktigare. I liten skala har vi visat att upplägget fungerar, säger han.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i ”From Cell to Society 2017".

Kort om Harri Alenius

Professor i molekylär toxikologi vid Institutet för miljömedicin, IMM

Harri Alenius är född 1966 i Tammerfors, Finland, och utbildad i cell- och molekylärbiologi vid Jyväskylä universitet med examen 1995. Han disputerade vid Tammerfors universitet 1997. 1990–1996 forskade han vid finska Institutet för hälsa och välfärd och 1996–2016 vid finska Arbetshälsoinstitutet, där han blev professor 2005.

Harri Alenius gjorde postdok vid Harvard Medical School 1998–2000 och har varit gästforskare vid flera universitet, bland annat Zhejiang University, Kina, 2015. Sedan 2016 leder han en forskargrupp vid Helsingfors universitet. Harri Alenius utnämndes den 1 augusti 2016 till professor i molekylär toxikologi vid Karolinska institutet.

Se en film