Publicerad: 2013-12-10 13:01 | Uppdaterad: 2014-01-20 14:04

Nya uppdrag inrättas i Karolinska Institutets ledning

Flera nya uppdrag har tillkommit i Karolinska Institutets ledningsorganisation – tre vicerektorer och en vicedekan. Samtliga anger viktiga frågor i den kommande strategin för universitetet.

– Det här är tidiga byggstenar för Strategi 2018. Vissa strategiska områden har blivit så betydelsefulla att det krävs personer som fokuserar på de här frågorna, säger rektor Anders Hamsten.

Av de nya uppdragen är två helt nya. Det gäller uppdragen som vicerektor för internationella frågor och vicerektor för innovationer och samverkan med näringslivet, där det första handlar om att stärka det internationella strategiarbetet och att sikta in sig på väl valda universitetssamarbeten, och det andra om att stöpa om Karolinska Institutets innovationssystem och skapa bredare former av samverkan med näringslivet.

– Intresset från industrin har ökat påtagligt, Vi behöver nya strategier för samverkan och också gemensamma forskningsmiljöer för vissa samarbeten. Betydelsen av att ingå allianser med olika universitet ökar när det gäller exempelvis att attrahera internationella forskningsmedel, säger Anders Hamsten.

Det tredje vicerektorsuppdraget som inrättats motsvarar det uppdrag som professor Martin Ingvar har haft sedan årsskiftet 2012/2013 – att företräda Karolinska Institutet i ledningen av Framtidens hälso- och sjukvård (FHS). Det är det enda av uppdragen som hittills är tillsatt: Martin Ingvar fortsätter sitt arbete – men från och med den 1 januari 2014 med den nya titeln: vicerektor för samordning av frågor avseende framtidens hälso- och sjukvård.

Ett fjärde uppdrag formaliseras, men får samma innehåll som det tidigare uppdraget som prodekan för rekrytering, nu med titeln vicedekan för rekrytering. Detta har utannonserats för intresseanmälan och är nu under tillsättning med tillträde den 1 januari 2014. Uppgiften blir densamma: att som ordförande i rekryteringsutskottet bereda rekryteringar av professorer och lektorer, inklusive adjungeringar och gästlärare.

Förklaringen till namnbytet, enligt Anders Hamsten, är att ”prodekan” förutsätter ett val inom fakulteten, medan en vicedekan tillsätts efter beredning av dekanerna och beslut av rektor.

De nya uppdragen ska förstärka ledningen och ha viktiga funktioner i genomförandet av Strategi 2018, den ”masterplan” för Karolinska Institutets kärnverksamheter som efter att ha förankrats i organisationen ska beslutas av konsistoriet under vårterminen 2014.

Med ett tillskott av resurser i den senaste budgetpropositionen finns det utrymme för att stärka den akademiska ledningsfunktionen, menar Anders Hamsten. Rektor och prorektor har ett övergripande ansvar för hela Karolinska Institutets verksamhet, medan vicerektorerna får väl avgränsade uppgifter. På samma sätt har en vicedekan för rekrytering ett specifikt rekryteringsfokus till skillnad från dekaner och prodekaner som har arbetsuppgifter inom sina respektive styrelsers verksamhetsområden.

– Vår uppfattning är att vi egentligen inte har något annat val än att inrätta de nya uppdragen. Vi behöver personer med tid och kraft att hantera alla utmaningar som vi står inför, säger Anders Hamsten.

De nya ledningsfunktionerna:

  • Vicerektor för samordning av frågor avseende framtidens hälso- och sjukvård. Status: Tillsatt. Professor Martin Ingvar har fått uppdraget för tiden 2014–2016.
  • Vicerektor för internationella frågor. Status: Ej tillsatt. Tillsättning efter beredning av dekaner och beslut av rektor.
  • Vicerektor för innovationer och samverkan med näringslivet. Status: Ej tillsatt. Tillsättning efter beredning av dekaner och beslut av rektor.
  • Vicedekan för rekrytering. Status: Ej tillsatt. Tillsättning efter beredning av dekaner och beslut av rektor under december 2013 med tillträde den 1 januari 2014.

Text: Madeleine Svärd