Publicerad: 2020-05-14 09:41 | Uppdaterad: 2020-05-14 09:41

Nya riktlinjer och ett råd vid KI för prövning av misstänkta avvikelser från god forskningssed

Nu har rektor beslutat om nya riktlinjer för prövning av misstänkta avvikelser från god forskningssed. Dessutom har ett särskilt råd inrättats vid KI för utredning av avvikelser från god forskningssed.

Vid årsskiftet trädde en ny lag i kraft om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning samtidigt med en ändring i högskoleförordningen. Den nya lagen innebär att misstänkt oredlighet i forskning utreds av den nationella myndigheten Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) istället för av respektive lärosäte.

När det gäller misstänkta andra avvikelser från god forskningssed är det dock upp till respektive lärosäte att utreda och nu finns riktlinjer för detta beslutade av rektor. 

Dessutom har rektor inrättat ett råd med uppgiften att utreda dessa ärenden. Rådets ordförande är Mats Melin, tidigare justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Övriga ledamöter är:

 • professor Mikael Norman
 • professor Eva Lindberg Hellström
 • docent Pierre Lafolie
 • chefsjurist Helén Törnqvist, vice ordförande
 • en studentrepresentant

Ersättare för lärarerepresentanterna är

 • senior professor Anders Ekbom
 • senior professor Tomas Olsson

Misstanke om oredlighet i forskning, det vill säga fabricering, förfalskning eller plagiering (FFP),  kan anmälas direkt till den nationella myndigheten, medan misstanke om andra avvikelser från god forskningssed ska anmälas till KI:s rektor.

Riktlinjerna riktar sig till alla som deltar i forskningsverksamhet vid KI samt de som hanterar ärenden om misstänkt oredlighet i forskning eller andra avvikelser från god forskningssed.

Så definieras oredlighet i forskning respektive andra avvikelser från god forskningssed

 • Med oredlighet i forskning avses en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning.
   
 • Med andra avvikelser från god forskningssed avses avvikelser som inte anses som oredlighet i forskning, som skadar eller riskerar att skada forskningsprocessens, forskningens eller forskares integritet och som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning.