Publicerad: 2023-03-30 10:52 | Uppdaterad: 2023-03-30 10:52

Nya riktlinjer och anvisningar för centrumbildningar

Vid KI kan forskningscentrum inrättas för särskilda forskningsområden. För KI-interna och KI-styrda forskningscentrum gäller från den 1 mars i år nya riktlinjer och anvisningar.

Riktlinjerna anger övergripande principer för centrumbildningar och anvisningarna specificerar de kriterier som gäller vid inrättandet och vid uppföljningen av ett centrum. Forskningscentrum ska vara kraftsamlingar för att lösa ett eller flera specifika forskningsproblem som inte kan lösas inom ramen för befintlig forskningsorganisation vid KI. Det är kommittén för forskning som prövar ansökningar och följer upp befintliga centrum.

Syftet med riktlinjerna och anvisningarna är att förtydliga förutsättningarna för och åstadkomma en enhetlig hantering av aktuell typ av centrumbildningar vid KI. Dessa riktlinjer och anvisningar ersätter tidigare motsvarande dokument "Centrumbildningar vid Karolinska Institutet - riktlinjer för inrättande mm" (dnr 1128/06-010)

Kontakt

Kommittén för forskning