Publicerad: 2024-06-28 11:16 | Uppdaterad: 2024-07-01 12:48

Nya riktlinjer för anställning efter uppnådd LAS-ålder – för att behålla viktig kompetens på KI

Den 26 juni fattade rektor beslut om att upphäva tidigare föreskrifter och fastställa nya riktlinjer för anställning vid uppnådd LAS-ålder (69 år, åldern för rätten att kvarstå i anställning).

På uppdrag av universitetsledningen har en översyn gjorts av riktlinjerna för anställning efter uppnådd LAS-ålder. Genom de nya riktlinjerna förtydligas prefekts och dekans arbetsgivaransvar vad gäller kompetensförsörjning och kompetensöverföring. Riktlinjerna tydliggör också att det i första hand är anknytning som gäller för en medarbetare som uppnått LAS-åldern (tex emeritus/emerita för en professor), men att det också finns en möjlighet att återanställas efter uppnådd LAS-ålder. 

De nya riktlinjerna innebär vidare att den nuvarande femårsgränsen inte längre ska gälla och att det därmed finns möjlighet att – om det finns ett tydligt behov i verksamheten – återanställa en medarbetare efter uppnådd LAS-ålder. Förändringen innebär att det nu fungerar på KI som vid de allra flesta andra svenska lärosäten.

– Seniora medarbetares kompetens är en viktig resurs för KI, så det känns bra att vi nu har landat det här beslutet. Med de nya riktlinjerna på plats kan vi säkerställa senior kompetens i organisationen, utan att försämra juniora medarbetares möjligheter till karriär, säger KI:s rektor Annika Östman Wernerson.

De nya riktlinjerna kommer att gälla från och med den 1 januari 2025. Riktlinjerna ersätter Föreskrifter för anställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upphör (dnr 1-1869/2019).