Publicerad: 2010-04-09 00:00 | Uppdaterad: 2014-02-18 14:58

Nya hedersdoktorer vid Karolinska Institutet 2010

Karolinska Institutets styrelse för forskning utser varje år hedersdoktorer, personer som genom sin gärning på ett avgörande sätt främjat universitetets verksamhet. Årets hedersdoktorer kommer att promoveras vid en ceremoni i Stockholms stadshus den 7 maj 2010, då de som bevis på sin nya status tilldelas doktorshatt, diplom och ring.

Andrew P. Feinberg

Till medicine hedersdoktor utses Andrew P. Feinberg, professor vid Johns Hopkins University School of Medicine, USA. Han är en mycket framstående forskare som har skapat sitt eget forskningsområde, cancerepigenetik. Inom epigenetik studerar forskare länken mellan arvet och miljön och vilken betydelse denna har för sjukdom. Professor Feinbergs arbete räddar liv och han stimulerar samtidigt andra forskare att flytta fram gränserna för kunskap inom biologi och medicin.

Andrew P. Feinberg är idag Foreign Adjunct Professor vid Karolinska Institutet och har visat stort intresse för forskning och undervisning vid vårt universitet. Han har också med stort engagemang bidragit till uppbyggnaden av Epicenter, en epigenetisk profileringsplattform vid Centrum för molekylär medicin.

Barbro och Bernard Osher

Paret Barbro och Bernard Osher utses till medicine hedersdoktorer vid Karolinska Institutet. Barbro Osher är Sveriges generalkonsul i San Francisco samt ordförande i Pro Suecia Foundation och Bernard Osher Foundation, en stiftelse grundad av filantropen Bernard Osher.

Paret Osher har under flera år stått vid Karolinska Institutets sida. Med sitt stora och breda intresse för forskning och kultur har de starkt bidragit till universitetets utveckling. Genom sin filantropiska verksamhet har Barbro och Bernard Osher bland annat bidragit till att Karolinska Institutet kunnat etablera ett Osher centrum för integrativ medicin, med internationellt ledande forskning i gränslandet mellan fysiologi och beteendevetenskap.

Paret Osher har med stort personligt engagemang och generositet genom åren delat med sig till Karolinska Institutet av såväl egen tid och kunskap som sitt stora internationella kontaktnät. De har därmed på ett avgörande sätt stärkt Karolinska Institutets position såväl i Sverige som i USA.

Anthony Pawson

Till medicine hedersdoktor utses Anthony (Tony) Pawson, framstående forskare vid Samuel Lunenfeld Research Institute och professor vid University of Toronto, Kanada.

Tony Pawson studerar hur celler växer och kommunicerar med varandra. Han är en av pionjärerna inom cellulär signaltransduktion som beskriver hur cellers aktivitet kontrolleras genom kemiska signaler. Många sjukdomar uppkommer därför att signaleringen inte fungerar korrekt. Tony Pawson har behållit sin ledande position och vidgat den till insatser inom andra forskningsområden.

Sedan drygt 15 år har han på ett ovärderligt sätt bidragit till Karolinska Institutets forskning, dels som medarbetare i en rad forskargrupper och dels som inspiratör. Han har visat stor generositet och ställt hela sin grupps spetskompetens till förfogande.

Stefan Persson

Till medicine hedersdoktor utses direktör Stefan Persson, styrelseordförande i H&M. Stefan Persson har under många år aktivt verkat för en ökad satsning på forskning och utveckling. Som grundare av, och ordförande i, Familjen Erling-Perssons stiftelse har han visat stor insikt i forskningens villkor och betydelsen av ett långsiktigt ekonomiskt stöd för att möjliggöra djärv nyfikenhetsdriven forskning. Med målet att göra Stockholm till ett internationellt ledande innovations- och entreprenörscentrum har han möjliggjort skapandet av Stockholm School of Entrepreneurship. Genom detta samarbete mellan Karolinska Institutet, KTH, Handelshögskolan, Stockholms universitet och Konstfack, ges studenter och unga forskare möjlighet att realisera sina forskningsresultat.

Stefan Persson har under många år visat ett stort personligt engagemang för Karolinska Institutet och har långsiktigt stöttat universitets forskning och utveckling. Stefan Persson har också blivit en betydelsefull mentor för forskarna. Genom att visa sin egen tro på framtida möjligheter, och med sin unika förmåga att se människan bakom prestationerna, har han bidragit till att stimulera det goda och kreativa i forskningen.

Irma Thesleff

Till medicine hedersdoktor utses Irma Thesleff, professor vid Helsingfors universitet. Irma Thesleff har gjort enastående vetenskapliga insatser och är en världsledande forskare inom utvecklingsbiologi, det forskningsområde som handlar om hur organismer växer och utvecklas. Hennes forskning är särskilt inriktad på utvecklingen av tänder, skalle och ansikte.

Irma Thesleff har verkat som rådgivare och extern utvärderare vid Karolinska Institutet och hon har varit en av initiativtagarna till nordiska symposier. Särskilt unga forskare har fått möjlighet att utvecklas genom dessa sammankomster. Som fakultetsopponent har hon visat att vetenskaplig argumentation kan vara både lärorik och fängslande.

Peter Wallenberg Sr.

Dr Peter Wallenberg, välkänd industriman och företagsledare, utses till medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet. Peter Wallenberg har, vid sidan av sin framgångsrika karriär inom näringslivet, visat ett starkt intresse för och kunskap om svensk forsknings förutsättningar och behov.

Som mångårig styrelseordförande i flera av Wallenbergstiftelserna - de ojämförligt största privata finansiärerna av vetenskaplig forskning och infrastruktur i Sverige - har Peter Wallenberg haft en avgörande roll i den långsiktiga utvecklingen av svensk forskning i allmänhet. Han har på ett strategiskt och insiktsfullt sätt arbetat för att Karolinska Institutets forskning skall vidareutvecklas till att uppnå internationellt erkänd excellens. Peter Wallenberg har förutom behovet av internationalisering argumenterat starkt för att skapa korsbefruktning mellan olika vetenskapliga discipliner.

Peter Wallenbergs arbete och de forskningsmedel som Wallenbergstiftelserna bidragit med har haft en avgörande betydelse för utveckling av medicinsk forskning vid Karolinska Institutet sedan lång tid.