Publicerad: 2016-11-07 13:27 | Uppdaterad: 2019-06-19 15:05

Ny studie kring kirurgisk behandling av nyfödda

Tidigare experimentella försök har väckt en oro för att narkos och kirurgi i unga år ökar risken för sämre inlärningsförmåga och försämrade skolresultat. Ny forskning presenterad i den internationella tidskriften JAMA Pediatrics tyder nu på att dessa farhågor är obefogade.

Under de senaste årtiondet har en serie experimentella försök där mycket unga djur sövts och studerats med avseende på tecken till hjärnskada eller kognitiva störningar bidragit till en global oro inom pediatrisk hälso- och sjukvård samt motsvarande patientföreningar för att barn som utsatts för narkos och kirurgi tidigt i livet löper en ökad risk för sämre neurokognitiv utveckling med åtföljande försämrade skolresultat.

Stor studie på samtliga barn under tjugo år

Med stöd av vårt svenska hälso- och sjukvårdssystem samt skol- och mönstringsinformation har en stor nationell studie under ledning av Lars I Eriksson och Fredrik Granath vid karolinska Institutet genomförts i Sverige för att klargöra huruvida barn som genomgått narkos och kirurgi tidigt i livet löper en liknande risk. Studien bygger på epidemiologiska data och har genomförts bland samtliga barn födda under åren 1973-93.

– Ur en grupp om drygt två miljoner barn jämförde vi skolresultaten hos dem som blivit exponerade för ett kirurgisk ingrepp före fyra års ålder med oexponerade barn. Vi fann en marginell skillnad i skolresultat i årskurs 9 mellan de båda grupperna och liknande resultat fick vi när vi analyserade resultaten i samband med mönstring vid 18 års ålder, säger försöksledaren professor Lars I Eriksson.

De funna skillnaderna är flera gånger mindre än könsskillnaden, betydelsen av föräldrars utbildningsnivå eller vilken månad barnet är fött, dvs hur gammal barnet är vid skolstart. Mot bakgrund av studien anser vi att det inte finns det anledning till oro för att ge nyfödda eller unga barn nödvändig kirurgisk behandling.

Publikation

Association of Anesthesia and Surgery During Childhood With Long-term Academic Performance.
Glatz P, Sandin RH, Pedersen NL, Bonamy AK, Eriksson LI, Granath F
JAMA Pediatr 2017 Jan;171(1):e163470