Publicerad: 2020-10-16 15:16 | Uppdaterad: 2020-10-16 16:05

Ny publikation om hypoglykemibehandling till allvarligt sjuka barn i låginkomstländer

Hej Helena Hildenwall, en av författarna till publikationen och medlem av gruppen "Global Child Health and SDGs" vid institutionen för global folkhälsa. Vilka är de viktigaste resultaten av er studie?

– Vi visar att behandling med intravenöst socker till allvarligt sjuka barn som läggs in på sjukhus i låginkomstland med låga blodsockerkoncentrationer inte minskar dödligheten. Både barn i interventions- och kontrollgrupp hade en hög dödlighet, 16 % i kontrollgruppen och 15 % i interventionsgruppen.

Helena Hildenwall.
Helena Hildenwall, vid institutionen för global folkhälsa. Foto: Privat

Hur utfördes studien?

– Vi gjorde en pragmatisk randomiserad kontrollerad studie på två stora sjukhus i Malawi. Barn mellan en månad och fem år med svår sjukdom och en blodsockerkoncentration mellan 2,5 och 5,0 mmol/l randomiserades till att antingen få WHO:s rekommenderade behandling för hypoglykemi (intravenöst socker”), eller standardbehandling, det vill säga inget extra socker. Barnen följdes upp dagligen tills de skrevs ut.

Hur kan denna nya kunskap bidra till att uppnå bättre hälsa för alla?

– WHO:s definition av hypoglykemi (<2.5mmol/l) är förknippat med en dödlighet på upp till 42 % bland barn som läggs in på sjukhus i låginkomstländer. Ett antal studier har påvisat en ökad dödlighet även bland barn med låga blodsockerkoncentrationer, det vill säga värden som ligger över det WHO-definierade gränsvärdet för hypoglykemi, men som är låga med tanke på den akuta sjukdomen. Både hypoglykemi och låga blodsockerkoncentrationer hos svårt sjuka barn är förknippade med hög dödlighet.

Våra resultat lyfter fram den begränsade nyttan med enbart intravenös tillförsel av socker och visar på behovet av att bättre förstå orsakerna till låga blodsockerkoncentrationer i denna grupp för att optimera omhändertagandet. 

Studien utfördes i samarbete med College of Medicine, University of Malawi, Malawi och finansierades av Vetenskapsrådet.

Publikation

Effect on mortality of increasing the cutoff blood glucose concentration for initiating hypoglycaemia treatment in severely sick children aged 1 month to 5 years in Malawi (SugarFACT): a pragmatic, randomised controlled trial.
Baker T, Ngwalangwa F, Masanjala H, Dube Q, Langton J, Marrone G, Hildenwall H.
Lancet Glob Health 2020 Oct;():

Kontakt

Helena Hildenwall Anknuten till Forskning