Publicerad: 2020-10-28 09:19 | Uppdaterad: 2020-10-29 10:08

Ny professor i logopedi börjar vid enheten för logopedi, CLINTEC

Porträttbild av Christina Samuelsson.
Christina Samuelsson. Fotograf: Magnus Johansson, LiU.

Christina Samuelsson har utsetts till professor i logopedi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC förenad med befattning som logoped vid ME logopedi, Funktion Hälsoprofessioner, Karolinska universitetssjukhuset.

Professuren finansieras primärt av utbildningsanslag och FoU och har i nuläget en huvudsaklig inriktning mot förvärvade kommunikativa funktionsnedsättningar hos vuxna.

Professor Samuelsson, 54 år, är legitimerad logoped. Efter grundutbildning i Göteborg 1986-1989 arbetade hon kliniskt på Västervik sjukhus i 15 år. Hon inledde därefter forskarstudier och disputerade i Lund 2004. Därefter har hon arbetat som lektor och professor i logopedi vid Linköpings universitet.

Professor Samuelsson har lång erfarenhet av och stort intresse för utbildning. Hon kommer att medverka i såväl utveckling av logopedprogrammet som undervisning och handledning samt verka för fortsatt stark forskningsanknytning i logopedutbildningen.

Samuelssons forskning omfattar vuxna personer med afasi, personer med kommunikativa funktionsnedsättningar vid demenssjukdom samt barn med språkstörning och barn med hörselnedsättning. Samuelsson är svensk partner i ett Horizon 2020-projekt som handlar om digitala tjänster i äldrevården. Professor Samuelsson arbetar också sedan drygt 10 år tillbaka vid CEDER (Center for DEmentia Research) vid Linköpings universitet och i samband med det har hon bidragit till ett EU-finansierat projekt där digitala web-baserade samtalsstöd har utvecklats och prövats för personer med demens. Hon leder för närvarande även ett VR-finansierat projekt kring tidig lexikal utveckling och utveckling av gester hos barn med språkstörning och döva barn med cochleaimplantat.

Gemensamt för professor Samuelssons forskningsintressen är ett fokus på ekologisk validitet. Samuelssons forskning är datadriven och utgår från forskningspersonernas vardagsliv och vad som kan utgöra kommunikativa problem som påverkar aktivitet och delaktighet. Samuelsson planerar att utveckla forskning kring möjlighet att stärka aktivitet och delaktighet för såväl personer med afasi och personer med demens som barn med språkstörning och hörselnedsättning. Professuren i logopedi är förenad med anställning som logoped och Samuelsson planerar insatser i syfte att stärka den ekologiska validiteten i logopedisk praxis.