Publicerad: 2022-09-23 14:12 | Uppdaterad: 2022-09-23 14:33

Ny professor i klinisk immunologi på institutionen för laboratoriemedicin

Den 1 september utsågs Peter Bergman till professor i klinisk immunologi vid institutionen för laboratoriemedicin. Tjänsten är förenad med arbete som läkare vid det kliniskt immunologiska laboratoriet och vid immunbristenheten.

Vad betyder denna professur för dig?

Jag är jätteglad att bli utnämnd till professor vid Karolinska Institutet. Det innebär att jag kan fortsätta med att utveckla forskning, kliniskt arbete och undervisning inom mikrobiologi och immunologi på ett ännu tydligare och bättre sätt. Jag kommer fortsätta träffa patienter på immunbristenheten, ingå i det diagnostiska teamet på det kliniska immunologilaboratoriet samt bygga upp enheten för klinisk immunologi på Labmed. Samarbetet med sjukhuset är extremt viktigt både för utbildningen och forskningen och denna nya professur ger utmärkta förutsättningar det.

Betyder det någon skillnad för dig rent forskningsmässigt?

Att den nya tjänsten är kombinerad med kliniskt arbete på infektionskliniken och på det kliniskt immunologiska laboratoriet gör att vi enklare kan genomföra translationella forskningsprojekt, vilket är en unik styrka för oss på Labmed. Jag kommer fortsätta med en del grundforskningsprojekt inom naturlig immunitet, men även försöka bygga upp en bra och långsiktig infrastruktur för hantering av kliniska prover som utgör grunden för translationell forskning inom immunbristområdet.

Du har ju även blivit utnämnd chef för avdelningen för klinisk immunologi som mer eller mindre ingått i avdelningen för mikrobiologi under ett par år. Vad är planerna för detta nu?

Målet är att bygga upp avdelningen för klinisk immunologi genom att samla de kompetenser som finns där. Det känns också viktigt att rekrytera fler forskargrupper till avdelningen samt att öka vår andel av utbildningen. Behovet av kurser och ökad kompetens inom immunologi ökar kraftigt, vilket inte minst har visat sig under pandemin. Jag ser framför mig ett starkt samarbete med sjukhuset, både inom utbildningen, men även genom ökade forskningsinsatser tillsammans med det kliniska laboratoriet. Det skulle tex kunna handla om fler förenade tjänster, gemensamma doktorander och fler forskningsprojekt som knyter ihop sjukhuset med KI och Labmed.

Du kommer ju i och med allt detta även lämna ditt uppdrag som institutionens GUA. Vad tar du med dig från det uppdraget?

Tyvärr blir det svårt att hinna med att vara både avdelningschef och GUA samtidigt, så jag kommer lämna GUA-uppdraget i slutet av 2022. Mina 4 år som GUA har varit fantastiskt lärorika och intressanta. Jag vill verkligen passa på att tacka utbildningsledningen och alla lärare på Labmed, som har gjort ett otroligt jobb under pandemin. Vi har jobbat stenhårt med att bygga hållbara strukturer för att driva och utveckla utbildningen på institutionen. Jag tycker vi har kommit väldigt långt med några större projekt, som tex en ny utbildningsplan för BMA-programmet och att sätta upp ett helt nytt magisterprogram inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Vi har även utarbetat nya arbetssätt för hur olika uppdrag på institutionen hanteras och att transparensen inom utbildningsekonomin har ökat.

Jag känner mig verkligen nöjd och glad över allt det som vi har gjort med utbildningen under dessa år. Inför min nya roll som avdelningschef tar jag främst med mig betydelsen av ett ledarskap som bygger på förtroende, transparens och öppenhet. Jag ser verkligen fram emot att ta mig an alla de utmaningar som ligger framför mig.

Karriär

Peter utbildade sig till läkare vid KI och tog sin examen 2001. Han påbörjade sina doktorandstudier direkt efter sin läkarexamen och kombinerade detta med forskar-AT vid karolinska Universitetssjukhuset. 2005 disputerade han på en basalvetenskaplig avhandling om antimikrobiella peptider och infektioner in det centrala nervsystemet. Därefter påbörjade han sin kliniska utbildning och blev färdig specialist i klinisk mikrobiologi 2013. Han utnämndes till docent i klinisk mikrobiologi samma år och beviljades därefter en 6-årig klinisk forskartjänst från vetenskapsrådet och anställdes som universitetslektor vid KI 2016. Efter 10 år inom klinisk mikrobiologi återvände Peter till patientarbete och arbetar sedan 2017 på immunbristenheten vid infektionskliniken på karolinska universitetssjukhuset. Sedan 2018 är han grundutbildningsansvarig vid institutionen för laboratoriemedicin och är även lärarrepresentant vid kommittén för utbildning vid KI. Peters forskning handlar om immunförsvarets roll vid olika infektionstillstånd, där basal forskning kombineras med kliniska projekt kring medfödda immundefekter.