Publicerad: 2024-05-15 16:04 | Uppdaterad: 2024-05-16 10:08

Ny policy för öppen tillgång till forskningsdata

öppen tillgång forskningsdata

I linje med FAIR-principerna och de nationella riktlinjerna för ett öppet vetenskapssystem har KI fattat ett formellt beslut att KI aktivt ska bidra till öppen tillgång till forskningsdata.

Syftet med policyn är att bidra till god forskningssed, främja god datahantering på KI samt öka tillgängliggörandet av forskningsdata. Öppen tillgång till forskningsdata underlättar granskning och verifiering av forskningsresultat. Ökat tillgängliggörande av forskningsdata kan också förbättra forskningens kvalitet, minskar dubbelarbete, öka forskningen genomslag, förhindra forskningsfusk och gynna innovation.

Vad betyder policyn för dig som forskare?

Policyn stärker synen på forskningsdata som vetenskapligt bidrag. Som forskare på KI är du därmed del av ett lärosäte som ligger i framkant vad gäller övergången till ett öppet vetenskapssystem. Policyn ger dessutom forskare tydlig vägledning vad gäller datapublicering. Miniminivån för KI:s forskare är metadatapublicering, det vill säga att publicera en databeskrivning.

Research Data Office’s stöd till KI:s forskare

Research Data Office (RDO) ger forskare kvalificerat stöd i frågor om datapublicering; rådgivning kring repositorier och metadata, undervisning och handledning i datahantering samt möjlighet att publicera och dela forskningsdata i KI Data Repository.

"Med policyn tar KI ett avgörande steg mot öppen vetenskap. Från Research Data Office ser vi fram mot att erbjuda KI:s forskare ett kvalificerat stöd vid publicering och återanvändande av forskningsdata.” – Cecilia Martinsson Björkdahl, Enhetschef Compliance & Data Office (CDO), Karolinska Institutet

Kontakt

rdo@ki.se