Publicerad: 2013-07-29 00:00 | Uppdaterad: 2015-06-08 08:52

Ny njursjukdom identifierad i Centralamerika

De senaste decennierna har en ny form av kronisk njursvikt uppmärksammats i vissa delar av Centralamerika. De drabbade är ofta i övrigt friska, unga män som utför hårt fysiskt arbete på till exempel plantager. Nu visar en studie från Karolinska Institutet att sjukdomen inte liknar någon annan utan är en helt ny njursjukdom som inte tidigare beskrivits.

Sjukdomen, som har fått namnet Mesoamerikansk Nefropati (MeN), ger en successivt försämrad njurfunktion. Många drabbade blir så småningom så sjuka att de behöver dialys eller njurtransplantation för att överleva.

Orsaken till MeN är fortfarande okänd men resultaten av studier av befolkningen i byar i Nicaragua och El Salvador pekar på att fysiskt arbete i varmt klimat med risk för uttorkning och störningar i vätskebalansen är en riskfaktor. De som insjuknar saknar oftast klassiska riskfaktorer för njursjukdom såsom högt blodtryck, diabetes eller övervikt.

MeN drabbar många fattiga plantagearbetare i Centralamerika och kanske även arbetare i andra världsdelar. I vissa byar i El Salvador är upp till 18 procent av männen i åldrarna 20-60 år drabbade. Det finns även liknande rapporter från områden på landsbygden i Sri Lanka, Indien och Afrika. I de mest drabbade länderna, El Salvador och Nicaragua finns endast begränsad möjlighet till dialysbehandling och inga utbyggda njurtransplantationsprogram finns. Om orsaken till sjukdomen kan identifieras skulle många liv kunna räddas.

Njurmedicinsk klinik

För att få en klarare bild av sjukdomen har forskare från Karolinska Institutet i ett samarbete mellan en njurmedicinsk klinik i El Salvador analyserat njurbiopsier från åtta patienter med misstänkt MeN. Detta är den första studien av sjukdomen där kliniska data jämförs med biokemiska och morfologiska fynd. Alla patienter som ingick i studien var män som arbetat länge på plantager. De hade alla normalt blodtryck, ingen diabetessjukdom och inga eller låga halter protein i urinen som annars är ett tecken på njursjukdom. De hade heller inga av de biomarkörer (proteiner) i blodet som brukar tyda på njurskada. Sex av de åtta patienterna hade låga halter av kalium i blodet vilket tyder på störning i kroppens saltbalans.

Mikroskopbilderna av njurproverna visade på ett liknande mönster hos alla patienter, med skador både i njurens kärlnystan (glomeruli) och det rörsystem som leder ut den bildade urinen(tubuli). Det som förvånade forskarna mest var att de såg en utbredd skada av glomeruli vilket tyder på syrebrist trots att blodkärlen endast uppvisade lätta förändringar som inte kan förklara denna syrebrist.

Upprepad uttorkning

Orsaken till förändringarna i njurvävnaden är oklar. Kanske kan upprepad uttorkning i kombination i kombination med intag av antiinflammatoriska värktabletter (NSAID-preparat) bidra till skadorna. Dessa faktorer kan nämligen leda till förändrad blodcirkulation i njurarna och aktivering av renin-angiotensinsystemet (RAAS) som reglerar kroppens vätske- och saltbalans . Detta skulle även kunna förklara varför de flesta patienterna hade så låg kaliumhalt i blodet. Sammantaget visar studien att MeN inte liknar någon annan specifik njursjukdom utan utgör en ny sjukdom som inte tidigare beskrivits.

Forskarna planerar nu fortsatta studier i drabbade länder för att närmare undersöka orsaken samt för att bekräfta att bilden är likartad i andra drabbade områden. Studien i El Salvador kommer även följa patienterna över tid för att undersöka av sjukdomens förlopp.

Publikation

Clinical and pathological characterization of Mesoamerican nephropathy: a new kidney disease in Central America.
Wijkström J, Leiva R, Elinder C, Leiva S, Trujillo Z, Trujillo L, et al
Am. J. Kidney Dis. 2013 Nov;62(5):908-18