Skip to main content
Publicerad: 2020-03-10 17:56 | Uppdaterad: 2020-03-10 18:03

Ny forskarskola i hälsovetenskap

Fakultetsnämnden vid KI har beslutat att inrätta en ny forskarskola inom hälsovetenskap.

Det övergripande syftet med skolan är att stärka den hälso- och vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå samt att stimulera forskning av hög kvalitet med nära anknytning till vården. Ett fokusområde inom den nya forskarskolan kommer vara implementeringsforskning. Viktigt syfte är också att bidra till den framtida lärarförsörjningen samt till forskningsanknytning av många program på grundnivå och avancerad nivå.

Doktoranderna i forskarskolan ska erbjudas en sammanhållen struktur av kurser och riktade aktiviteter. Inom ramen för forskarskolan kommer medel för delfinansiering av doktorander att utlysas.

– Kommittén för utbildning på forskarnivå har nyligen inrättat en styrgrupp med uppdrag att ta fram tidsplan och planera för utlysning. Det är vår förhoppning att arbetet kan påbörjas under våren och att den första gruppen doktorander kan starta till hösten 2021. Den nya satsningen ligger i linje med strategi 2030 och är ett bra exempel på hur forskning och utbildning kan stimulera varandra. Satsningen är viktig både för forskningen, hälso- och sjukvården, och forskningsanknytning av utbildningen säger Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning.

– Otillräcklig kompetensförsörjning av lärare/forskare är KI:s högst prioriterade risk att hantera 2020. Vi ser problem med lärarkapaciteten på flera håll. Det är ett komplext problem och det finns inte en lösning som löser hela problemet utan vi behöver arbeta med frågan på flera olika sätt. Den nya forskarskolan är ett viktigt bidrag till att säkra lärarkapaciteten inom våra professionsutbildningar, säger Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning.