Publicerad: 2022-01-04 13:27 | Uppdaterad: 2022-01-04 13:27

Ny docent i kirurgi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Fredrik Klevebro.
Fredrik Klevebro. Foto: Privat.

Docenturutskottet beslöt den 16 november 2021 att anta Fredrik Klevebro som docent i kirurgi.

Vi gratulerar Fredrik Klevebro till docenturen.

Vad betyder utnämningen till docent för dig?

Att bli docent ser jag som en milstolpe i forskarkarriären och ett slags kvitto på arbetet som jag har lagt ner. Jag är stolt och glad för utnämningen. Docenturen för mig är som ett körkort för fortsatt forskning.

Vad handlar din forskning om?

Min forskning fokuserar på att förbättra överlevnad, förmåga att äta och livskvalitet efter behandling för cancer i matstrupe eller magsäck.

Efter min disputation har jag gjort två postdoc samt fortsatt forska på enheten för kirurgi på CLINTEC. Mitt fokus har varit att lära mig mer om forskning med patientrapporterade utfallsmått och epidemiologisk studiedesign. Det finns ett stort behov av ökad kunskap om livskvalitet och funktionella symtom efter behandling för cancer i matstrupe och magsäck. Hälso- och sjukvården lägger allt mer vikt vid patientrapporterade utfall som mått på vårdkvalitet, vilket är positivt, men för att detta ska fungera är det mycket viktigt att vi genomför studier med god kvalitet där patientrapporterade resultat är primära utfallsmått.

För närvarande gör jag en pilotstudie inför en randomiserad klinisk studie på Övre buk, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge om hur behandling med Oktreotide kan påverka nutrition och hälsorelaterad livskvalitet efter matstrupe eller magsäckskirurgi. Jag är även aktiv i ett europeiskt nätverk för yngre forskare som bedriver multicenterstudier om kvarvarande symtom och livskvalitet efter behandling för esofaguscancer.

Inom det nationella registret för esofagus och ventrikelcancer (NREV) är jag delaktig i en arbetsgrupp för att standardisera biobanklagring av biologiska prover. Jag arbetar även med ett projekt som fokuserar på molekylär subklassificering av adenocarcinom i matstrupe och magsäck i samarbete med Andrea Ponzetta och professor Magnus Nilsson på KI.  

Hur firar du?

Jag har inte hunnit fira ordentligt men ska se till att boka in nåt festligt snart.