Publicerad: 2018-10-10 20:56 | Uppdaterad: 2018-10-18 08:52

Ny avhandling: Utmaningar för närstående till personer med demenssjukdomar som Alzheimers sjukdom (AD) och Lewy body demens (LBD)

Ellen Svendsbo

Hallå där Ellen Svendsbø, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik. Du ska disputera den 15 oktober med din avhandling "Carers to people with Lewy body dementia and Alzheimer's disease : experiences and coping strategies", vad handlar den om?

Avhandlingen syftar till att undersöka och beskriva upplevelser och utmaningar för närstående till personer med olika demenssjukdomar, främst Alzheimers sjukdom (AD) och Lewy body demens (LBD), samt hur de närstående hanterar sin situation.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Avhandlingens huvudresultat är att närstående till personer med LBD (40 %) och AD (20,2%) beskrev moderat till höga nivåer av uppskattad stress vid ett tidigt stadium av demenssjukdomen. Under följande treårsperiod ökade den uppskattade stress hos närstående till personer med AD, medan skattad stress hos närstående till personer med LBD var relativt stabil över tid. Även olika faktorer hos personen med demenssjukdom associerades till den närståendes skattade stress, så som neuropsykiatriska symtom, motoriska symtom och dagliga aktiviteter. Flytt till vård- och omsorgsboende för personer med LBD visade sig vid ettårs uppföljningen vara associerat med lägre upplevd stress hos de närstående jämfört med närstående till personer med DLB vilka bodde kvar i hemmet. Slutligen, beskrev närstående till personer med LBD och AD gemensamma copingstrategier, men även specifika, relaterade till sjukdomarnas specifika symtom.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Avhandlingen tillför ny kunskap om samband mellan specifika symtom vid LBD och AD och närståendes skattade stress, sjukdomsspecifika utmaningar longitudinellt, upplevelser och copingstrategier som tillämpas av de närstående. Denna kunskap kan användas för att utveckla den specifika vården av personer med LBD och AD.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Efter disputationen kommer jag förhoppningsvis genomföra en interventionsstudie baserad på avhandlingens resultat. I ett första steg bör hänsyn tas till de olika demenssjukdomarna och deras specifika symtombild, närståendes copingstrategier och medvetenhet. Jag önskar även ha ett fortsatt samarbete med Karolinska Institutet, Västra Norska Högskolan för tillämpad vetenskap (Western Norway University of Applied Sciences), och Centre for Age-Related Medicine i Norge.