Publicerad: 2023-07-05 09:55 | Uppdaterad: 2023-07-05 09:57

Ny avhandling: T cell responses in amyotrophic lateral sclerosis: friends or foes?

Solmaz Yazdani, enheten för integrativ epidemiologi, Institutet för miljömedicin (IMM)

Solmaz Yazdani IMM
Solmaz Yazdani IMM

Jag har studerat den tidsmässiga dynamiken hos immunsvar i amyotrofisk lateralskleros (ALS) med hjälp av olika kohorter. Studierna sträcker sig från åren före ALS-diagnostik till några år efter diagnos. Även om vi inte upptäckte starka bevis för immunsvarsinblandning före ALS-diagnos, fann vi att T-cellssvar vid tidpunkten för diagnos hade ett prediktivt värde för sjukdomsprogression och patientöverlevnad. Dessutom gav våra fynd nya bevis som tyder på den potentiella rollen för en specifik undergrupp av T-celler i ALS, nämligen CD4+ cytotoxiska lymfocyter, som inte tidigare har fastställts.

Avhandlingen innehåller även viktiga metodologiska överväganden relaterade till analysen av immunsvar vid ALS. Här diskuteras komplexiteten och utmaningarna vid studier av immunmekanismer i detta sammanhang, samt faktorer som kohortval, uppföljningstider och dataanalysmetoder. Genom dessa metodologiska överväganden kan vi förbättra tillförlitligheten och validiteten vid framtida studier kring immunsvar i ALS. 

Disputationen är den 18 augusti kl. 13.00 i Samuelssonsalen, Karolinska Institutet.

Huvudhandledare: Fang Fang, enheten för integrativ epidemiologi, Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet

Opponent: Stanley H. Appel, Department of Neurology, Houston Methodist