Publicerad: 2016-04-09 10:34 | Uppdaterad: 2016-05-02 10:25

Ny avhandling – stödprogram hjälper närstående som vårdar svårt sjuka i hemmet

Närstående till svårt sjuka personer som vårdas i hemmet med hjälp av avancerad palliativ hemsjukvård behöver stöd och kunskap för att klara av det stora ansvar omvårdnaden innebär. I en ny avhandling av Maja Holm, doktorand vid sektionen för omvårdnad, presenteras ett nytt stödprogram som förbereder och hjälper de närstående.

Disputationen fredagen den 29 maj, läs mer här.

Maja Holm. Foto: Robert Fred.Vad handlar din avhandling om?

Avhandlingen fokuserar på att utveckla och studera ett informations- och stödprogram för närstående till svårt sjuka personer som vårdas i hemmet med hjälp av avancerad palliativ hemsjukvård. Närstående får ofta ta ett stort ansvar inom dagens sjukvård, vilket de ofta är oförberedda på och därför är i behov av stöd och kunskap. Stödprogrammet har genomförts av vårdpersonal vid tio palliativa enheter som en randomiserad kontrollerad studie. Programmet har även undersökts kvalitativt med intervjuer och fokusgrupper.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Både kvalitativa och kvantitativa resultat visade att stödprogrammet kan vara ett redskap för att göra närstående mer förberedda för att vårda både på kort och lång sikt. Programmet upplevdes som positivt och intressant av närstående och både vårdpersonal och närstående beskrev att det ledde till att de kom närmare varandra och gav förutsättningar för bättre kommunikation. Vårdpersonal spelade en viktig roll både när det gällde att bjuda in till och att genomföra stödprogrammet för närstående. För att kunna lyckas med programmet var det dock viktigt att vårdpersonal fick tillräckligt med tid och resurser avsatta från sina arbetsgivare.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Eftersom det blir allt vanligare att svårt sjuka människor vårdas i hemmet med stöd från närstående kan stödprogrammet vara en viktig del i stödet till närstående från vårdpersonal. Programmet kan göra närstående mer förberedda vilket visat sig vara associerat med flera positiva faktorer och färre negativa konsekvenser. Eftersom stödprogrammet genomförts med hjälp av en manual kan det enklare genomföras av vårdpersonal även vid andra enheter för att stödja närstående att bli mer förberedda.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Först och främst ska jag vara föräldraledig med min lilla pojke fram till hösten.

Sedan har vi mycket data kvar i projektet, framför allt en ytterligare uppföljning som gjorts med närstående efter patientens död för att möjligen se om programmet haft några effekter även då. Vi håller just nu på och förbereder en ansökan av medel som förhoppningsvis kommer att göra att jag kan arbeta vidare med forskningen.

Avhandlingen

Promoting preparedness for family caregiving – a randomised controlled intervention in palliative care

Kontakt