Publicerad: 2023-03-01 12:16 | Uppdaterad: 2023-03-01 12:25

Ny avhandling: Persistenta miljöföroreningar och risk för hjärt-kärlsjukdom

Tre frågor till Tessa Schillemans, enheten för kardiovaskulär- och nutritionsepidemiologi vid Institutet för miljömedicin (IMM)

Tessa Schillemans, IMM
Tessa Schillemans, IMM

Vad handlar avhandlingen om?
Avhandlingen handlar om en grupp mycket svårnedbrytbara miljöföroreningar som kallas per- och polyfluoroalkylsubstanser (PFAS). Eftersom vi alla är exponerade och deras kemiska struktur liknar fettsyrornas, ville vi undersöka om exponering för PFAS är förknippad med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Dessutom undersökte vi potentiella underliggande molekylära vägar genom att koppla PFAS-exponering till biologiska molekyler i blodet.

Kan du berätta om några intressanta resultat? 
Vi hittade inga bevis för att PFAS var kopplat till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom i den allmänna befolkningen. Tvärtom var sambandet snarare omvänt – vilket också bör tas i beaktande. Vi observerade däremot samband med högre nivåer av kolesterol, lägre nivåer av triglycerider och med lipidmetabolismintermediärer, vilket sammantaget pekar mot att PFAS potentiellt kan orsaka störningar i lipidmetabolismen.

Vilken ytterligare forskning behövs inom området? 
Det är viktigt att vi får en fullständig förståelse för de negativa hälsoeffekter PFAS kan tänkas ha. De förekommer i ett stort antal konsumentprodukter och är vitt spridda i den allmänna miljön (inklusive mat och dricksvatten), och är mycket svårnedbrytbara. Epidemiologiska studier bör i framtiden inkludera andra utfall samt grupper i befolkningen vilka kan vara extra sårbara för tex störningar i lipidmetabolismen. Att jämföra information från olika biologiska system (genom, epigenom, transkriptom, proteom, metabolom) i människa med experimentella data skulle bidra till mekanistisk förståelse. Då vi dagligen exponeras för en mängd olika kemikalier och kunskapen är bristfällig om dessa kan interagera med varandra, finns ett behov av att utföra s.k. exposomstudier, i vilka man studerar effekten av att utsättas för dessa samtidigt.

Om disputationen

Tid: 24 mars, kl. 9:00
Plats: Rockefeller room, Nobels väg 11, Solna.

Handledare
Professor Agneta Åkesson, Institute of Environmental Medicine, KI

Bitr. handledare
Associate Professor Carl Brunius, Chalmers University of Technology
Associate Professor Karin Leander, Institute of Environmental Medicine, KI
Dr. Carolina Donat-Vargas, ISGlobal Barcelona & KI

Opponent
Associate Professor Tony Fletcher, London School of Hygiene and Tropical Medicine