Publicerad: 2024-05-13 10:40 | Uppdaterad: 2024-05-13 10:40

Ny avhandling om patientdrivna innovationer

Marie Dahlberg, doktorand vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik samt medverkande i Patienten i förarsätet på Karolinska Institutet, disputerade i slutet av april inom ämnet patientdrivna innovationer med avhandlingen ”Supportive resources for self-care and informal care- Uncovering the role of patient-driven innovations”.

Grattis Marie till avlagd doktorsexamen!  Vad handlar din avhandling om?

-Min avhandling handlar om patientdrivna innovationer, vilka behov de adresserar, hur människor använder dem, och vilken påverkan de har på individer generellt och för egenvård och anhörigvård specifikt. Patientdrivna innovationer är innovationer som utvecklas och drivs av- och för- personer som lever med långvariga eller andra hälsotillstånd och/eller deras anhöriga för att möta deras behov och underlätta deras vardag.

Vilka är de viktigaste resultaten i din avhandling?

-Resultaten indikerar att personer som lever med långvariga hälsotillstånd och anhöriga är centrala aktörer när det gäller att driva utvecklingen av hälso- och sjukvård framåt, för att möta de behov som är viktiga för dem. Patientdrivna innovationer spelar en viktig roll för att stödja egenvård, närståendevård, samarbeten med hälso- och sjukvård samt etablering av forskningssamarbeten. Resultaten understryker också att fortsatta insatser behövs för att underlätta för patientinnovatörer, liksom andra personer med hälsotillstånd och allmänheten, att bidra med sina erfarenheter och kunskap för att skapa relevant och meningsfull forskning och tjänster som stödjer egenvård och närståendevård.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta?

-Även om forskning om patientdrivna innovationer ökar, är kunskapen om de behov som dessa innovationer adresserar, hur de används och av vem, samt deras utfall, fortfarande begränsad. Vi behöver fler empiriska studier för att förstå de potentiella fördelarna och utmaningarna med patientdrivna innovationer för egenvård, närståendevård och hälso- och sjukvård. 

Kommer du att fortsätta forska?

-Samskapande av vård och omsorg är ett relativt nytt och, in min mening, ett mycket spännande och viktigt ämne, som jag kommer att arbeta vidare med. 

 

Marie Dahlberg disputerade under handledning av Carolina Wannheden, Docent, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet, den 26 april i år. Opponent var Sofia Kjellström, Professor, Professor Kvalitetsförbättring och Ledarskap, Avdelningen för kvalitetsförbättring och ledarskap, Hälsohögskolan, Jönköping University.

Profile image

Marie Dahlberg

Anknuten till Forskning