Publicerad: 2018-04-04 14:11 | Uppdaterad: 2018-04-04 14:20

Ny avhandling om olika aspekter av antirefluxkirurgi

John Maret-Ouda från gruppen Övre GI kirurgi försvarar sin avhandling "Clinical and oncopreventive aspects of antireflux surgery" den 6 april 2018. Huvudhandledare är professor Jesper Lagergren.

John Maret Ouda

Vad handlar din avhandling om?

- Min avhandling fokuserar på olika aspekter av antirefluxkirurgi, det vill säga operationer mot halsbränna och sura uppstötningar. Halsbränna är mycket vanligt och beräknas drabba 10 till 20 % av den vuxna befolkningen så pass mycket att det påverkar livskvaliteten. Halsbränna kan antingen behandlas medicinskt, vilket är det vanligaste, eller kirurgiskt. De två första arbetena fokuserar på kliniska utfall efter kirurgi, bland dessa finns risker i samband med operationen, trender vad gäller antalet operationer som utförs och risken att återfå behandlingskrävande halsbränna och sura uppstötningar efter antirefluxkirurgi. De två senare artiklarna fokuserar på möjligheten att förhindra cancer i matstrupen efter antirefluxkirurgi, då det är en cancer som är starkt associerad med halsbränna och som blivit mycket vanligare senaste decennierna.

Vilka är de viktigaste resultaten?

- De viktigaste resultaten är dels att vi kunnat påvisa att antirefluxkirurgi är en väldigt säker operation med goda långtidsresultat, dels att vi kunnat påvisa en markant nedgång i risken att utveckla matstrupscancer över tid efter kirurgi. Mer än 15 år efter operation har risken att utveckla matstrupscancer gått ner till samma nivå som bakgrundsbefolkningen, vilket är väldigt spännande resultat.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

- En av slutsatserna är att kirurgisk behandling mot halsbränna och sura uppstötningar kan vara ett effektivt men underutnyttjat behandlingsalternativ i klinisk praxis. Vi ser att antalet utförda operationer har minskat drastiskt sedan millennieskiftet. Denna nedgång beror till stor del på den vida spridningen av de oerhört effektiva medicinerna som finns tillgängliga. Men hos unga och i övrigt friska individer som riskerar att behöva ta medicin under en mycket lång tid med de potentiella biverkningar det medför, så bör ändå kirurgisk behandling övervägas och det är även i denna patientgrupp vi sett att risken att få tillbaka halsbränna efter kirurgi är som lägst.

Vilka mål har du för framtiden?

- Framöver vill jag fortsätta bedriva forskning i nära anknytning till min kliniska tjänst. Jag tycker forskningen kompletterar det kliniska arbetet på ett väldigt kul sätt och får en att tänka i nya banor samtidigt som kliniken väcker nya frågeställningar. Det är synergieffekter som både hjälper patienterna och vidareutvecklar forskningen. Jag hoppas även fortsätta knyta internationella forskningskontakter genom framtida forskning vid ett utländskt universitet.

Disputation

Fredagen den 6 april 2018 kl 10:00, Atrium, Wargentinhuset, Nobels väg 12 B. KI Campus Solna

Avhandling

Clinical and oncopreventive outcomes of antireflux surgery