Publicerad: 2018-05-31 13:39 | Uppdaterad: 2018-07-04 15:24

Ny avhandling om lungresektion av maligna tumörer i lungan

Mamdoh Al-Ameri vid gruppen Thoraxkirurgi försvarar sin avhandling "Pulmonary resection for malignant tumors" den 8 juni 2018. Huvudhandledare är Ulrik Sartipy.

Mamdoh Al-Ameri

Vad handlar din avhandling om?

Min avhandling handlar om lungresektion av maligna tumörer i lungan. Lungcancer och metastas från kolorektal cancer utgör den största delen av maligna tumörer i lungan. Med fem studier, syftar avhandlingen att granska viktiga kliniska aspekter inom allmän thoraxkirurgi i Sverige och på Karolinska Universitetssjukhuset.

Vilka är de viktigaste resultaten?

I studie I fann vi att fysisk, men inte mental, preoperativ självrapporterad hälsorelaterad livskvalitet lägre än referensvärdet var associerat med sämre långtidsöverlevnad hos patienter som genomgick lungkirurgi. Studie II och III visat att 5-års överlevnad efter lungresektion av lungmetastaser från kolorektal cancer i Sverige och på Karolinska var jämförbar med bästa resultat från tidigare publicerade data. Vi fann i studie IV att den nya kirurgiska tekniken minimalinvasiv lobektomi (VATS) av lungcancer har excellenta korta och långa kliniska utfall. Studie V visat inget samband mellan veckodag och överlevnad i patienter som opereras för lungcancer i Sverige.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Preoperativ självrapporterad hälsorelaterad livskvalitet kan integreras i konstruktionen av framtida prediktiv modeller för att förbättra kliniska beslut i allmän thoraxkirurgi.

VATS lobektomi är ett alternativ till den konventionella thorakotomi approachen i lungcancer kirurgi med lika eller bättre kort- och långsiktiga resultat.

Vilka mål har du för framtiden?

Att fortsätta med forskning och utveckling av minimalinvasiv teknik i allmän thoraxkirurgi och samarbeta med andra forskare och kliniker både inom och utanför Sverige.

Disputation

Fredagen den 8 juni 2018 kl 09:00 i Nanna Svartz, J3:12, Eugeniavägen 3/Solnavägen 30 (Nya) Karolinska Universitetssjukhuset

Avhandling

Pulmonary resection for malignant tumors