Publicerad: 2017-11-13 10:20 | Uppdaterad: 2017-11-16 11:23

Ny avhandling om livskvalitet hos patienter med tyreoideacancer

Christel Hedman från gruppen Endokrin kirurgi försvarar sin avhandling ”Quality of life in patients with thyroid cancer” den 24 november 2017. Huvudhandledare är Medicine doktor Catharina Ihre Lundgren.

Christel Hedman från gruppen endokrin kirurgi

Vad handlar din avhandling om?

Den hälsorelaterade livskvaliteten kan vara sänkt vid tyreoideacancer. Min avhandling handlar om hur den hälsorelaterade livskvaliteten ser ut hos patienter med tyreoideacancer, både på kort och lång sikt, samt hur den har utvecklas över tid. Därtill har vi studerat vilka faktorer som kan påverka livkvaliteten. Vi har kompletterat kvantitativa studier med en intervjustudie som handlar om upplevelsen av att leva med diagnosen tyreoideacancer.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Livskvaliteten hos patienter med tyreoideacancer är sämre jämfört med en svensk normalpopulation mer än 10 år efter diagnos. Majoriteten av patienterna lider av symtom som kan vara relaterade till behandling med thyroxin, som fatigue, sömnsvårigheter och irritationskänsla. Den viktigaste faktorn vid diagnosi som påverkar livskvaliteten vid ett års uppföljning är den ursprungliga livskvaliteten. I den kvalitativa intervjustudien framkommer att ångest och oro för sjukdomen drabbar patienter oberoende av sjukdomsstadium, och att uppföljningsbesök påtagligt ökar ångesten.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Vetskapen om den sänkta livskvaliteten i denna patientgrupp där de flesta har en mycket god prognos, är viktig kunskap för sjukvårdspersonal vid mötet med patienterna. Många av de symtom som patienterna lider av kan behandlas, viket kunde påverka patienternas livskvalitet positivt. En individualiserad uppföljning kunde gagna många patienter och gör att de har bättre möjlighet att kunna hantera sin oro för sjukdomen.

Vilka mål har du för framtiden?

Mitt mål är att fortsätta kombinera kliniskt patientarbete med forskning. Inom området livskvalitet hos patienter med tyreoideacancer kommer vi att fortsätta studera livskvaliteten upp till fem år efter diagnos. Målet är att identifiera de patienter som har störst risk för nedsatt livskvalitet, och att därefter utveckla ett evidensbaserat rehabiliteringsprogram som kan förbättra patienternas livskvalitet.

Disputation

Fredagen den 24 november 2017 kl. 09:00

Avhandling

Quality of life in patients with thyroid cancer