Publicerad: 2017-11-27 20:48 | Uppdaterad: 2017-11-27 21:14

Ny avhandling om ländryggssmärta och behandling i primärvården

Hallå där Birgitta Widerström, doktorand vid sektionen för fysioterapi. Den 15 december ska du försvara din avhandling, vad handlar din forskning om?

Birgitta Widerström. Foto: Selma Wolofsky– Syftet med avhandlingen var att utforska och beskriva fysioterapeuters kliniska resonemang och behandlingsbeslut vid behandling av ländryggssmärta i primärvården. Detta har gjorts genom att utveckla och undersöka ett behandlingsstrategibaserat klassifikationssystem (TREST) där patientens kliniska status matchas till olika fysioterapeutiska behandlingar, samt att intervjua fysioterapeuter i primärvården om hur de resonerar och gör behandlingsval för patienter med ländsryggsmärta.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Klassifikationssystem TREST med de fyra olika fysioterapeutiska behandlingsstrategier smärtlindring, stabiliseringsträning, mobilisering och träning beskrivs och kriterier för varje behandlingsstrategi föreslås. TREST användes med god tillförlitlighet av fyra erfarna fysioterapeuter, utbildade inom Ortopedisk manuell terapi, när de kategoriserade patienterna till en av behandlingarna. Överensstämmelsen var måttlig till mycket god för tre av de fem föreslagna kriterierna (uni-eller bilaterala ryggfynd, irritabilitet och neurologiska symptom och fynd) och de kriterier som får stöd för dess tillämpning i kategoriseringsprocessen är: närvaro/frånvaro av ”neurologiska symptom och fynd”, ”bilaterala ryggfynd” och ”specifika segmentella fynd” samt grad av ”irritabilitet” och ”funktionsförmåga”.

Den behandlingsinriktning som finns på arbetsplatsen och hälso- och sjukvårdens prioriteringar påverkar vilken behandling som erbjuds patienten. En kategorisering av ländryggssmärtan och kroppsliga undersökningsfynd styr behandlingen, medan patientens förmåga och delaktighet utgör förutsättningar för behandling. Fysioterapeutens övertygelser och villkor samt fysioterapeutens tilltro till behandlingar och sig själv styr själva behandlingsvalet medan upplevd egen otillräcklighet begränsade behandlingsbesluten. Behandling av ländryggssmärta i primärvården fokuseras på patientutbildning, fysisk träning och på en kombination av behandlingar.

Hur kan den kunskapen komma till nytta och bidra till att förbättra människors hälsa?

– Ländryggssmärta är ett globalt och vanligt förekommande hälsoproblem som kan ge en betydande nedsatt funktionsförmåga och ett långvarigt lidande. Dess orsak är oftast okänd och för en systematisk och målinriktad fysioterapeutisk behandling, har det av forskarsamhället framhållits som viktigt att identifiera och kategorisera ländryggsmärta till undergrupper. En sådan kategorisering kan fungera som en vägledning vid fysioterapeutiska behandlingsbeslut och kan på sikt leda till en förbättrad behandling och förbättrade behandlingsresultat för patienter med ländryggssmärta.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

– Analysen av det fjärde delarbetet är inte färdig och det finns också ytterligare data i det materialet som ska analyseras. Jag kommer att fortsätta att jobba kliniskt men hoppas få möjlighet att fortsätta att utveckla och undersöka TREST och ta reda på mer om dess användbarhet i det kliniska arbetet i primärvården.

Avhandling

Clinical decision-making in physiotherapy for low back pain in primary health care

Kontakt

Anknuten

Birgitta Widerström

Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Birgitta.Widerstrom@ki.se