Publicerad: 2017-05-31 09:02 | Uppdaterad: 2017-05-31 16:50

Ny avhandling om hur din livsstil påverkar hjärnans åldrande

Hej Ylva Köhncke, doktorand vid Aging Research Center. Den 23 maj försvarade du din avhandling "Lifestyle, cognitive aging, and brain correlates ", vilket är avhandlingens huvudfokus?

"Min avhandling handlar om hur olika livsstilar relaterar till skillnader i kognitivt åldrande. I genomsnitt brukar vår kognitiva prestanda (bearbetningshastighet, minne och andra kognitiva förmågor) försämras när vi åldras, även om den kognitiva nedgången inte når den nivån som vi ser i demens. Det finns stora skillnader mellan personer i hur vi åldras kognitivt.

I min avhandling tittar jag på livsstilsfaktorer som är relaterade till dessa skillnader. Jag tittar också på mikrostrukturer i hjärnans vita substans och tillgänglighet av dopaminreceptorer i samband med både livsstil och kognitiv prestanda."

Vilka är de viktigaste resultaten?

"Om man mycket sent i livet, efter 80 års ålder, fortsätter att vara aktiv i den sociokulturella miljön genom att exempelvis gå på bio eller äta ute var associerat med bevarad mikrostruktur i hjärnans vita substans och bearbetningshastighet sett över en treårsperiod. Specifikt var äldre personer som fortsatte att vara aktiva mer benägna att behålla snabbare fart på enkla papper-penna-uppgifter än personer som minskade sitt engagemang i sociala aktiviteter. De visar också en tätare mikrostruktur i ett område i hjärnans vita substans som förbinder sensoriska och motoriska områden i hjärnan med ryggraden.

I en annan studie med deltagare i 60-årsåldern fann jag att fysisk aktivitet är relaterad till tillgängligheten av dopamin D2-receptorer i striatumet, som är en del av storhjärnan. Personer som engagerade sig i mer intensiva fysiska aktiviteter visade fler tillgängliga dopamin D2-receptorer. Dessa receptorer är inblandade i kognitiva funktioner som episodiskt minne, men också i motivation. Fysisk aktivitet kan vara en orsak såväl som en effekt av högre tillgänglighet av dopamin D2-receptorer.

Min senaste studie tyder på att graden av kognitiv försämring en person upplever påverkas av konstellationer av ett stort antal faktorer, inklusive ålder, hälsotillstånd och engagemang i aktiviteter."

Hur kan denna nya kunskap bidra till att förbättra människors hälsa?

"Resultaten av mina studier bidrar med ny kunskap om fritidsaktiviteter som en livsstilsfaktor förknippad med bättre mikrostruktur i vitsubstansen i hjärnan, bättre dopaminfunktion och minskat kognitivt åldrande. Eftersom våra resultat är baserade på observationer från ett tillfälle eller parallella förändringar mellan två tillfällen, kan vi inte hävda att engagemang i aktiviteter orsakar bevarande av hjärnans resurser eller minskat kognitivt åldrande. Därför behöver vi fortfarande samla mer bevis från longitudinella studier och interventionsstudier. Denna forskningslinje kan bidra till utvecklingen av insatser som drar nytta av fritidsaktiviteter och fysisk aktivitet. "

Hur ser framtiden ut för dig? Kommer du fortsätta att forska?

"Ja, jag kommer fortsätta att forska. Jag kommer att arbeta med liknande frågor som postdoc på Max Planck Institute for Human Development i Berlin."

Avhandling

Lifestyle, cognitive aging, and brain correlates

Kontakt