Publicerad: 2017-03-02 14:28 | Uppdaterad: 2017-03-02 14:43

Ny avhandling om den kirurgiska vården vid kolorektalcancer hos äldre patienter

Hallå där Katja Schubert Samuelsson, doktorand vid sektionen för klinisk geriatrik, som disputerar den 10 mars med avhandlingen ”Elderly patients undergoing colorectal cancer surgery : can care be further improved?”.

Vad handlar din avhandling om?

– Avhandlingen belyser olika aspekter av den kirurgiska vården vid kolorektalcancer hos patienter som är 75 år och äldre.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att dessa patienter är kapabla att återhämta sig från planerad kirurgi och bör därmed kunna dra nytta av att bedömas för kirurgisk behandling i större utsträckning. Avhandlingen visar även att det finns åldersberoende skillnader i utredningen och behandlingen av tjocktarmscancer till nackdel för äldre patienter. Dessutom visas att användningen av potentiellt olämpliga läkemedel vid tidpunkten för kolorektalcancerkirurgi hos äldre patienter har ett samband med en längre vårdtid och högre 30-dagars-dödlighet efter kirurgin.

I en kvalitativ studie belystes den äldre patientens upplevelse av och erhållen information vid kolorektalcancerkirurgi. Bättre individualiserad information, framförallt innan kirurgin, om cancerns och operationens betydelse var efterfrågad likaså individualiserad rehabilitation.

I den sista studien undersöktes om en geriatrisk bedömning innan operationen kan förutse komplikationer och längre vårdtid efter kirurgi, vilket dock inte kunde påvisas. Vi följde också patienterna under ett år för att undersöka hur de återhämtade sig efter operationen.

Hur kan den kunskapen bidra till att förbättra människors hälsa?

– Resultaten bidrar till ökad kunskap och medvetenhet om brister i vården av äldre patienter med kolorektal cancer, och ger underlag för förbättringsarbete. Dessutom kan avhandlingens resultat utgöra grunden till fortsatt forskning inom detta område.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

– Efter disputationen kommer jag att fortsätta jobba som geriatriker på Karolinska Universitetssjukhuset. Ett framtida projekt kunde vara att i praktiken knyta ihop geriatriken med cancerkirurgi och onkologi.

Avhandlingen

Elderly patients undergoing colorectal cancer surgery : can care be further improved?