Publicerad: 2017-11-06 02:19 | Uppdaterad: 2017-11-06 02:34

Ny avhandling om att utbilda primärvårdspersonal i nutritionsvård i hemmet

Hallå där Erika Berggren, doktorand vid sektionen för allmänmedicin och primärvård. Du ska disputera den 17 november, vad handlar din avhandling om?

– Avhandlingen handlar om att utvärdera en intervention om nutritionsvård till patienter med vård i hemmet där en interprofessionell fortbildningsmodell anpassad till primärvården användes, ConPrim® Continuing education in Primary health care.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– De viktigaste resultaten var att distriktssköterskor och distriktsläkare ansåg att ConPrim® modellen applicerad i interventionen var lämplig, att designen av webprogrammet och case-seminariet var attraktivt, och att de kunde använda vad de hade lärt sig om nutritionsvård i den kliniska vardagen (studie I). Med undantag av den praktiska övningen så fann personalen tiden som de lagt ned på utbildningen acceptabel.

Studie II, visade statistiskt signifikanta effekter i totalt 20 av de 32 påståendena (intergruppanalyserna) det vill säga i samtliga påståenden om förtrogenhet med viktiga begrepp och samtliga påståenden om samarbete med andra vårdgivare, och i två av påståenden som gällde faktakunskap (2 av 14 påståenden). Studie III, visade statistiskt signifikanta förbättringar för både distriktssköterskor och distriktsläkare i huvudområdena 1 och 2, och för distriktsläkare i huvudområde 3.

Den totala interventionseffekten var signifikant i samtliga tre huvudområden (p = 0.000 – p = 0.004). I studie IV konstruerades en teoretisk modell som beskriver hur distriktssköterskor och distriktsläkare förhandlar frågan om ansvar för nutritionsvård genom en uniprofessionell dialog (vilken inte leder till interprofessionellt lärande) eller en pågående interprofessionell dialog (vilken under vissa förhållanden kan leda till interprofessionellt lärande).

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

– Fortbildningsintervention ”Nutritionsvård till patienter med vård i hemmet” som utvecklades med hjälp av ConPrim®-modellen är en lovande intervention för primärvården. Den kan skapa förutsättningar för att distriktssköterskor och distriktsläkare kan nå fördjupad förståelse för patienters behov av nutritionsvård, för samarbete och för god nutritionsvård i praktiken.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

– Jag skulle gärna fortsätta med min forskning. Det behövs också forskning när det gäller interventionens resultat i den kliniska praktiken vad gäller teamarbete och patientens upplevelse av nutritionsvård, hälsa och välbefinnande. ConPrim®-baserade interventioner behöver också prövas inom andra ämnesområden som inom symtomområdet smärta.

Den grundade teoretiska modellen kan även utvecklas till ett verktyg i utbildningar av lärare i case-metodik för att skapa förståelse för den interprofessionella lärandeprocessen i diskussionerna i case-seminarier. Vidare kan det bli aktuellt att undersöka effekten av enbart till exempel det webbaserade programmet och resultatet av hela ConPrim® med samtliga tre delar.

Avhandlingen

”A continuing educational intervention in primary health care using the ConPrim model”

Kontakt

Anknuten

Erika Berggren

Enhet: Sektionen för allmänmedicin och primärvård
E-post: erika.berggren@ki.se