Publicerad: 2018-11-06 09:51 | Uppdaterad: 2018-11-27 08:51

Ny avhandling: Inflytande i vardagen viktigt för personer på vård- och omsorgsboenden

Margarita Mondaca

Hallå där Margarita Mondaca Arriagada, doktorand vid sektionen för arbetsterapi. Du ska disputera den 30 november med din avhandling "It’s my party - Opportunities for older adults to influence everyday activities in a nursing home setting", vad handlar den om?

Min avhandling fokuserar på de möjligheter som personer som bor på vård och omsorgsboenden har till inflytande över sitt vardagsliv. Rådande policys och riktlinjer inom området betonar delaktighet och vikten av en personcentrerad vård men trots detta saknas det kunskap om hur dessa policys och riktlinjer kan bli verklighet i praktiken och ge äldre på vård och omsorgboenden reellt inflytande över sitt vardagsliv.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Avhandlingen har resulterat i fyra slutsatser. Den första visar att personerna som lever på ett vård- och omsorgsboende har begränsade möjligheter till inflytande och till att forma sina vardagliga aktiviteter enligt sina egna preferenser och värderingar. Det begränsade inflytandet är relaterat till den starka institutionella karaktär som präglar vård- och omsorgsboenden och de rutiner för vardagslivet som kommer med detta.

Den andra slutsatsen visar att om boende på vård och omsorgsboenden ges möjlighet till inflytande, genom att deras expertis tas tillvara för att utforma vardagliga aktiviteter, så kan det bidra till glädje, gemenskap och förtrogenhet hos dem.

Det tredje slutsatsen är att vårdpersonal kämpar med vård- och omsorgsboendets institutionella karaktär på olika sätt. Detta innebär att de ibland måste avvika mot vård- och omsorgsboendets normer för att möjliggöra aktiviteter som möter de boendes önskningar och värderingar.

Den fjärde slutsatsen är att vi identifierade flera, ibland motsägelsefulla, diskurser på vård- och omsorgsboendet. Exempelvis krockade diskurser om delaktighet och möjligheter att leva ett aktivt liv med att boende på vård och omsorgsboendet tilldelades rollen som passiva mottagare av vård.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Inflytande i vardagliga aktiviteter är en viktig aspekt för att boende på vård och omsorgsboenden ska kunna upprätthålla identitet, kontinuitet och en känsla av förtrogenhet med omgivningen. Detta är viktig kunskap med tanke på att personer på vård och omsorgsboenden ofta lever med flera kroniska sjukdomar inklusive kognitiv svikt. Delaktighet och inflytande i vardagens aktiviteter bidrar till att upprätthålla identitet, kontinuitet och känsla av förtrogenhet vilka är viktiga aspekter av hälsa och välbefinnande.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Jag kommer att fortsätta att arbeta som lärare i på sektionen för arbetsterapi och jag kommer även att fortsätta arbeta med forskning om hur samarbetet mellan vårdpersonal och personal kan förbättras. Baserat på resultaten i min avhandling kommer ett projekt som heter "Everyday Buddies" att utvecklas och provas i praktiken. Förutom att bidra till bättre samarbete mellan personal och boende på vård och omsorgsboenden kommer vi i projektet också undersöka hur vårdhemmet kan bli en plats som är mer öppen gentemot resten av samhället.