Publicerad: 2018-11-01 10:43 | Uppdaterad: 2018-11-12 10:52

Ny avhandling: Gruppbehandling hjälper mot insomningsbesvär

Christina Sandlund

Hallå där Christina Sandlund, doktorand vid sektionen för allmänmedicin och primärvård. Du ska disputera den 23 november med din avhandling "Insomnia: treatment needs, effectiveness, and experiences", vad handlar den om?

I min avhandling undersöker jag självrapporterat behov av behandling för sömnbesvär i befolkningen och utvärderar en gruppbehandling för sömnbesvär i primärvården.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Avhandlingen visar att en så stor andel som 12,5 % av befolkningen anser sig behöva behandling för sömnbesvär. Den visar också att gruppbehandling baserad på kognitiv beteendeterapi för insomni som leds av distriktssköterskor var mer effektivt för att behandla sömnbesvär i primärvården än sedvanlig behandling (vanligen sömnläkemedel).

Gruppbehandlingen resulterade i kvarstående effekter avseende minskad svårighetsgrad av insomni, förbättrad sömn, minskad sömnmedelsanvändning och förbättring av dagbesvär såsom minskad trötthet. Fokusgruppintervjuer med patienter som deltagit i gruppbehandlingen belyser deras upplevelse av vad som motiverade dem till beteendeförändring, vad som gjorde att de förbättrades samt utmaningar och svårigheter de ställdes inför.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Genom att fortbilda distriktssköterskor i att leda gruppbehandling för sömnbesvär i primärvården så kan tillgången till en effektiv, icke farmakologisk behandling göras mer tillgänglig för primärvårdens patienter. Patienterna skulle kunna erbjudas en effektiv behandling i ett tidigt skede av sjukdomen, vilket skulle kunna förebygga ohälsa relaterat till sömnbesvär.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Jag kommer att arbeta kliniskt men även med fortbildning, vårdutveckling och forskning inom primärvården genom Akademiskt primärvårdscentrum.