Publicerad: 2021-02-01 11:19 | Uppdaterad: 2021-02-01 11:28

Ny avhandling bidrar till att förklara varför interkulturella konsultationer ofta upplevs som komplexa

Erica Rothlind.

Hej Erica, du disputerade med din avhandling "Overlooking health acculturation – a grounded theory study illustrating the complexity of intercultural consultation in Swedish primary care" i december. Stort grattis! Kan du berätta lite mer?

- Jag har varit registrerad som doktorand vid forskargruppen Cultural Medicine/LIME sedan 2015 med professor Solvig Ekblad som huvudhandledare. Under doktorandperioden har jag parallellt arbetat kliniskt som specialist i allmänmedicin, vilket gav mig möjlighet att gå KIs Forskarskola i Allmänmedicin.

Vad handlar din avhandling om?

Min avhandling handlar om interkulturella konsultationer i primärvården med fokus på ST-läkare i allmänmedicin och utrikesfödda patienter.

Vilka är de viktigaste resultaten?

- Avhandlingen presenterar en modell som bidrar till att förklara varför interkulturella konsultationer ofta upplevs som komplexa, både av läkare och patienter.

-Sammanfattningsvis illustrerar den hur man i konsultationen förbiser att patienten över tid genomgår en ackulturationsprocess gällande frågor som rör hälsa och sjukdom och hur denna process kan påverkas av det som sker i konsultationen. ”Hälso-ackulturation” föreslås som ett sammanfattande begrepp. Ackulturation är en vedertagen term som beskriver förändringar i bland annat tankemönster och beteenden hos en individ när denne exponeras för en ny kultur.

-Hälsa har tidigare angivits som ett utfallsmått på hur väl en person har ackulturerats men avhandlingen argumenterar alltså för att det också bör ses som en dimension av ackulturation eftersom tankemönster relaterade till hälsa kan förändras som en del i processen.

Hur kan denna kunskap komma till nytta?

- Utöver att analysera vad som sker i den interkulturella konsultationen undersöktes också hur resultaten skulle kunna användas i utbildningssyfte. Utifrån resultaten -framkom att ST-läkare i stor utsträckning förväntas förvärva kunskaper om interkulturella konsultationer på arbetsplatsen genom så kallat informellt lärande. Men förutsättningarna för att detta skulle kunna ske fanns inte alltid.

- Som en del i arbetet togs ett skräddarsytt webbaserat utbildningsverktyg i form av interaktiva patientfall fram för att kunna erbjuda en möjlighet för ST-läkare att få tillgång till en grundläggande utbildning i interkulturella frågor, oavsett arbetsplats. Detta skedde i samarbete med Stockholms Universitet under ledning av professor Uno Fors, prefekt för Institutionen för data- och systemvetenskap, tidigare också prefekt här på LIME.

Vad har du för framtidsplaner?

- I grunden är jag specialist i allmänmedicin och kliniskt arbete kommer jag nog åtminstone delvis fortsätta med men jag hoppas kunna kombinera det med både utbildning och forskning. Under våren kommer jag att börja som adjunkt för termin 6 på Läkarprogrammet här på KI vilket känns som en bra start.

Kontakt

Erica Rothlind Anknuten till Undervisning/Handledning;Doktorand;Anknuten till Forskning