Publicerad: 2014-11-06 13:20 | Uppdaterad: 2014-11-06 13:20

NVS svar angående UKÄs utvärdering av specialistsjuksköterskeprogrammen

Utvärderingen från UKÄ (universitetskanslerämbetet) av specialistsjuksköterskeprogrammen och magisterexamen i landet har nu, som ni alla säkert känner till, offentliggjorts och KI bedömdes ha hög kvalitet på magisterexamen i omvårdnad (fristående kurser), men tyvärr bristande kvalitet på specialistsjuksköterskeprogrammen framför allt gällande de akademiska målen medan målen för den verksamhetsförlagda utbildningen i stort sett uppfylldes.

Tyvärr gjordes granskningarna av de utvalda akademiska målen på vår gamla utbildning. Det gick inte att utvärdera vetenskapligheten pga att det inte fanns några vetenskapliga examensarbeten att bedöma och KI fick därför bristande kvalitet i dessa mål. Specialistsjuksköterskeprogrammen har redan förändrats och nu ingår vetenskapliga examensarbeten på 15 hp, så processen är redan inledd.

NVS ansvarar för de flesta kurserna i dessa program, men inte alla. Nu har KI ca ett år på sig att lämna in handlingsplaner för hur vi tänker åtgärda bristerna. Detta kommer naturligtvis att innebära ett stort merarbete. Glädjande nog har ju processen redan kommit igång och förändringar är delvis redan genomförda i programmen. Diskussioner förs med programnämnden och med dekanus för utbildning om extra resurser.

Vid frågor kontakta NVS prefekt. prefekt@nvs.ki.se