Publicerad: 2021-11-26 15:50 | Uppdaterad: 2021-11-29 08:37

NVS miljö- och hållbarhetsombud är igång

Porträtt av Daniel Ferreira och Vanja Berggren, NVS miljö- och hållbarhetsombud.
NVS miljö- och hållbarhetsombud Daniel Ferreira och Vanja Berggren. Foto: Selma Wolofsky och Annika Clemes.

”Häftigt” tycker Daniel Ferreira Padilla och Vanja Berggren om sina uppdrag som NVS miljö- och hållbarhetsombud, som de tillträdde för drygt ett år sedan.

Vad innebär uppdraget i stora drag?

– Uppdraget är först och främst häftigt – det har känts som om vi varit med på en uppstart av ett arbete som kommer betyda mycket framåt. Att få äran att vara NVS:s miljö- och hållbarhetsombud, som vi delar, har inneburit att vi varit med om att påverka skapandet, utvecklingen och utförandet av KI:s centrala miljö- och hållbarhetsplan samt den stora källan av olika former av material, länkar, kurser mm som nu finns redo för att spridas till anställda och studenter.

Har ni något samarbete med andra institutioner?

– Javisst har vi det! KI centralt introducerade oss i tidigt skede i ett nätverk för hållbarhetsombuden på hela KI. Där ses vi för både utbyte av erfarenheter, stöd och vidareutbildning.

Är arbetet väldigt självständigt med fokus på institutionen eller ser KI till att hålla samman hela detta arbete?

– Både och, skulle vi säga, i en lagom balans. Vi upplever att den lokala självständigheten får stöd och spegling  av KI:s nya centrala miljö- och hållbarhetsnätverk. Vi uppfattar också en stor lyhördhet för vad som sker lokalt och vid behov hjälpsamhet från de centrala miljö- och hållbarhetsansvariga.

Globala målen
Globala målen Foto: https://www.globalamalen.se/material/logotyper/

Hur nära arbetar ni med prefekten i detta arbete?

– Vi rapporterar regelbundet till prefekten via arbetsmiljögruppen. Exempel på samarbete var att vi i samband med senaste chefsgruppsmötet bjöds in och presenterade vårt uppdrag, allt som gjorts centralt, samt lyfte vilken viktig roll chefer och ledare har i det fortsatta arbetet.

Vad har ni gjort så här långt på NVS?

– Förutom att vara med på sektionsmöten vid alla sektionerna och presenterat denna nya roll/uppdrag så har vi deltagit vid centrala utbildningar och hållbarhetskonferenser samt spridit information lokalt och bl a medverkat till uppstart av lokal miljö-och hållbarhetsgrupp samt medverkat i analys av HR PULS kring effekt av COVID på arbete-privat liv balans, arbetsmiljö och hållbar hemma, osv. Vi skapade och samordnade en arbetsgrupp för hela diskussionen och resultat kom upp med åtgärder som vi skickade som vårt förslag till NVS prefekt. I samband med chefgruppsmöte frågade vi vad skulle vi kunna utvecklas både vid sektionen, men också gemensamt vid NVS. Laboratoriemiljöer lyftes som bra exempel på god medvetenhet om yttre miljö och avfallshantering. NVS gemensam utvecklingspotential finns dock för vissa aspekter av sophanterings systemet. En annan utvecklingspotential är våra resvanor: hur kan vi hjälpas åt att hålla dessa rimliga även efter pandemin? Annat som framkom var hur vi bättre kan förbättra NVS och KI genom att hållbart införliva Hållbarhetsmål 3, allas bästa hälsa samt Jämställdhet mål 5, samt minskad ojämlikhet, mål 10.

Vad har ni för plan för närmaste året?

– En önskan framåt är att starta ett råd under NVS som håller samman dessa frågor. Idén bygger på det initiativ som NVS-doktorander genomfört under två år och kallade Inre hållbarhetsvecka. Vi omfamnar, precis som doktoranderna, också Agenda 2030s miljö och hållbarhet som att inbegripa Social-, inre- och miljömässig hållbarhet dvs helhet om allas hälsa och tänker att ett möjligt sådant Råd kunde tjäna flera goda syften.

Vad är det bästa och/eller viktigaste med detta uppdrag tycker ni?

– Det bästa med detta uppdrag är att verkligen känna att vi är ett KI och att vårt arbete bidrar till att sprida denna känsla! Det såklart viktigaste med detta uppdrag är att konkretisera och vara med på resan att realisera Agenda 2030 i alla delar av organisationen.